Watertekort

Zuid-Holland gebruikt zoet water uit de grote rivieren voor onder andere landbouw, drinkwater, industrie en peilbeheer. Het zoete water is dus van groot belang voor de regionale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we water van de juiste kwaliteit op het juiste moment op de juiste plek krijgen. Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op tekort aan zoet water toe. 

Zoet water

Zuid-Holland wil ook in de toekomst goed gebruik blijven maken van het zoet oppervlaktewater dat door de grote rivieren wordt aangevoerd en dit water benutten voor economische ontwikkeling. Daarom blijft de provincie, samen met de waterschappen en het Rijk, waken voor behoud van en zo nodig verbetering van de aanvoer van zoet water vanuit

de Rijkswateren (zoals de strategische aanvoer via Biesbosch-Hollandsch Diep-Haringvliet en de robuuste aanvoer van zoetwater voor West Nederland). De Nieuwe Waterweg speelt daarin een belangrijke rol. Dit is een open verbinding met de zee. Indringing van zout zeewater is een bedreiging voor inlaatpunten van zoet water.

Gevolgen van klimaatverandering

Vooral in de zomer stijgt de kans op langdurige droogte. Niet als plaatselijk verschijnsel, maar voor hele gebieden van Europa. De aanvoer van rivieren kan dus afnemen.

Tegelijk neemt de intensiteit van piekbuien toe. Klimaatverandering vertaalt zich daarom in een grotere variatie in de afvoer van rivieren. Ook de extremen nemen toe.

Voorkomen van verzilting

Gerelateerd aan watertekort is het risico op verzilting. Bij lage rivierafvoeren krijgt het zoute water de kans verder landinwaarts te stromen. Dit is een bedreiging  voor de inlaatpunten van zoet water. Belangrijke maatregelen 

om de zoetwatervoorziening meer robuust te maken zijn het verbeteren van aanvoerroutes voor zoet water, het vasthouden van zoet regenwater in de ondergrond en hergebruik van gezuiverd afvalwater.

Regionale uitwerking Waterbeschikbaarheid

Inzicht in de beschikbaarheid van zoet water – nu en in de toekomst – is belangrijk om in Zuid-Holland de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen. De provincie werkt samen met de waterschappen en de belangrijkste grootverbruikers van zoet water (landbouw, drinkwater, natuur) aan een verbetering van dit inzicht.

Dat gebeurt door gebiedsgericht met elkaar in gesprek te gaan over wat overheden en gebruikers van elkaar kunnen verwachten en duidelijkheid te geven over verantwoordelijkheden. Deze gesprekken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan andere gebiedsprocessen, zoals de actualisatie van peilbesluiten.

Programma Adaptieve Delta: klimaatadaptatie en bodemdaling

Ook bij de provincie Zuid-Holland leeft het besef dat ongemakkelijke keuzes, vooral over (toekomstig) waterbeheer en ruimtegebruik, voor meerdere Zuid-Hollandse gebieden op termijn onvermijdbaar zijn. In het Programma Adaptieve Delta wordt hierop geanticipeerd. Een klimaatbestendig en waterrobuuste ruimtelijke ontwikkeling staat in dit programma centraal.  Voldoende water van voldoende kwaliteit in perioden van droogte maakt hier onderdeel van uit.