Afgerond

​​​​​​​​​​​​​​​DataDomeinDagen Energietransitie en Stikstofreductie (Februari 2019)

De DataDomeinDagen Stikstofdepositie en Energietransitie, van 18 tot 21 februari, waren intensief en leverden veel inzicht op. Gemma Smid, ambtelijk opdrachtgever: “Het is de bedoeling dat beleidsmensen en data-analisten elkaars werk beter leren begrijpen. Dat proberen we te versnellen in  zo’n week, maar uit ervaring blijkt dat dat nog veel beter lukt als je structureel samenwerkt. Samen met onze partners van gemeente Den Haag, het RIVM, het RVO en de DCMR zijn we erin geslaagd elkaars taal weer beter te leren kennen en daardoor betere inhoudelijke kennis op te bouwen.” Het samen bouwen aan oplossingen en betrekken van die partijen op wie een vraagstuk effect heeft; dat heeft meerwaarde. Voor de provincie is dit de nieuwe manier van beleidsanalyses doen. Dit is nieuw, niet beter, maar je krijgt wel andere dwarsverbanden. Nieuwsgierig zijn, met andere bril willen kijken; dat is de toekomst.

​​​​​​​​​​​​​​​DataDomeinDagen ‘Corridor in de Eurodelta’ (September 2018)

De DataDomeinDagen vonden plaats op 24 tot en met 27 september 2018. Tijdens deze dagen zijn wij als provincie met domeinverantwoordelijken uit de verschillende beleidsafdelingen in een intensieve, korte periode iteratief met elkaar aan de slag gegaan. Samen met partners als Rijkswaterstaat, CBS, provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant en Nordrhein-Westfalen is tijdens deze dagen gewerkt aan het thema ‘Corridor in de Eurodelta’. Gedurende deze dagen is onder meer gekeken naar de manier waarop transport het vestigingsklimaat en het kennisklimaat beïnvloedt. Dit alles ter voorbereiding van de Corridorweek die plaatst vindt van 6 tot en met 8 november en de op te stellen samenwerkingsagenda (‘working agenda’).

Digitale infrastructuur en economie (Mei 2018)

Vanuit de ambitienotitie is er hernieuwde aandacht voor digitale infrastructuur en economie. Wij hebben een quick scan gedaan, om in beeld te brengen wat speelt en wat mogelijke acties zijn voor de provincie. Om zo een politiek-bestuurlijke afweging te kunnen maken voor een (eventueel vernieuwde) rol- of taakopvatting. Een goede digitale infrastructuur helpt bedrijven en inwoners van Zuid-Holland om (economische) kansen van digitalisering te benutten.

De uitwerking voor de digitale infrastructuur en de kansen voor bedrijven (big-dataplatforms, slimme logistiek, slimme mobiliteit, sensoren, internet of things) wordt nu verder opgepakt binnen de Roadmap Next Economy.

 

Maatschappelijke gebiedsprofielen (Juli 2018)

In verband met het gebiedsgericht werken hebben wij maatschappelijke gebiedsprofielen laten maken. Zo’n profiel bevat sociaal-economische en demografische gegevens. Cijfers voor heel Zuid-Holland en Nederland zijn toegevoegd ter vergelijking.

De maatschappelijke gebiedsprofielen kunnen waar nodig met meer gerichte en specifieke beleidsinformatie worden aangevuld, zoals analyse van trends voor de toekomst, modellen voor het berekenen van het effect van beleid of gegevens over aparte gemeenten.

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Metropoolregio Rotterdam Den Haag

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel A12 Gouwe

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Drechtsteden

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Krimpenerwaard

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Rijn en Veenstreek

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Voorne-Putten

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Leidse regio

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Duin en Bollenstreek

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Hoeksche Waard

Afwegingskader Verstedelijking (december 2017)

In de provincie Zuid-Holland ligt een behoorlijke verstedelijkingsopgave. Op basis van verschillende analyses en wegingsfactoren zijn kaarten gemaakt die vanuit diverse ambities weergeven wat logische plekken zijn om te verstedelijken.

De bijdrage is opgenomen in de discussienota verstedelijking.  Op dit moment wordt voor de Verstedelijkingsopgave met de partners overlegd hoe dit uit te voeren is.