Wateroverlast

Door het veranderende klimaat regent het vaker en de hoeveelheid regen die op die dagen valt, neemt toe. De provincie Zuid-Holland zet zich in om wateroverlast als gevolg van extreme neerslag te voorkomen. 

In juni 2016 werden als gevolg van hevige regenval in de regio rond Parijs en de deelstaat Beieren duizenden mensen getroffen door overstromingen.  In Nederland, met name in Brabant en Limburg, was er door hoos- en hagelbuien grote schade aan kassen en tuinbouw.

De hevige piekbuien in juni 2016 hebben de aanpak van wateroverlast, en het omgaan met klimaatverandering in algemene zin, hogere prioriteit gegeven. In Zuid-Holland zijn er geen grote incidenten geweest. Maar ook hier anticiperen 

waterschappen en gemeenten op toenemende piekbuien door bijvoorbeeld gezamenlijk water- en rioleringsplannen te maken. Het voorkomen van overstromingen en wateroverlast is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid in onze provincie.

Zie voor meer informatie over wateroverlast in relatie tot klimaatverandering het interview met Gerrit Hiemstra (bron: uitgave “Stad in het nieuwe klimaat” van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Normen voor waterkwantiteit

Om bij een hevige regenbui het water snel te kunnen afvoeren  zorgen de waterschappen er voor dat er voldoende waterberging is in het regionale watersysteem en dat het water snel kan worden afgevoerd. Om de omvang van de bergings- en afvoercapaciteit van het regionale watersysteem te kunnen berekenen heeft de provincie in de provinciale waterverordeningen normen voor waterkwantiteit vastgesteld.

De normen voor waterkwantiteit zijn uitgedrukt in de kans op overstroming 

als gevolg van grote hoeveelheden neerslag. Hierbij is gekeken naar de economische waarde van het landgebruik en de te verwachten schade bij een overstroming. Voor verschillende bestemmingen van de grond zijn uiteenlopende normen vastgelegd. De normen variëren van eens per honderd jaar voor bebouwd gebied tot eens per tien jaar voor grasland. In de tabel hieronder zijn de onderscheiden type grondgebruik en de bijbehorende normen weergegeven.

Normklasse gerelateerd aan grondgebruik type

De norm wordt uitgedrukt in de kans op inundatie (overstroming) vanuit oppervlaktewater

Norm
Grasland 1/10 jaar
Akkerbouw 1/25 jaar
Hoogwaardige land- en tuinbouw 1/50 jaar
Glastuinbouw 1/50 jaar
Bebouwd gebied en hoofdinfrastructuur 1/100 jaar

 

 

Programma Adaptieve Delta: klimaatadaptatie en bodemdaling

Ook bij de provincie Zuid-Holland leeft het besef dat ongemakkelijke keuzes, vooral over (toekomstig) waterbeheer en ruimtegebruik, voor meerdere Zuid-Hollandse gebieden op termijn onvermijdbaar zijn.  In het Programma Adaptieve 

Delta wordt hier op geanticipeerd. Een klimaatbestendig en water robuuste ruimtelijke ontwikkeling staat in dit programma centraal. Het voorkomen van wateroverlast maakt hier onderdeel van uit.  

Voorbeeld van adaptatie: Waterberging en recreatie in de Eendragtspolder

De Willem-Alexander Roeibaan is een van de vier grote roeibanen in Nederland en voldoet als enige van deze vier aan de eisen voor een internationale roeibaan van olympische roeibond FISA. De baan bevindt zich op één van de laagstgelegen plekken van Nederland. Bij de herinrichting van dit gebied, is gezorgd dat er bij extreme neerslag 

een miljoen m3 water in de Eendragtspolder en de Willem-Alexander Roeibaan kan worden ingelaten via twee openingen naar de Rotte. Door het water in noodgevallen tijdelijk op te slaan in de Eendragtspolder, houden de inwoners in het stroomgebied van de Rotte droge voeten.

Bij de ontwikkeling van het gebied zijn het waterschap, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas en Rotterdam en het recreatieschap Rottemeren betrokken.