Waterveiligheid primaire keringen

De provincie Zuid-Holland draagt samen met Rijk en Waterschappen zorg voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen in haar regio versterkt. De effecten van klimaatverandering en de druk op de beschikbare ruimte nemen de komende decennia verder toe. 

Primaire keringen​

Zuid-Holland dankt haar bestaan aan een goede en betrouwbare bescherming tegen overstromingen. Voldoende sterke duinen en dijken zijn een randvoorwaarde voor de kwaliteit en economische ontwikkeling van de regio. PZH streeft naar een sterke en toekomstbestendige kust en primaire keringen, die (blijven) voldoen aan de veiligheidsnorm met behoud van de ruimtelijke kwaliteit.

Vanuit de Waterwet hebben Gedeputeerde Staten de wettelijke taak om de dijkversterkingsplannen van de waterschappen goed te keuren. De provincie beoordeelt of de landschappelijke, natuur- en cultuurwaarden in het plan voldoende zijn meegenomen, en of de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast. Op deze manier draagt de provincie bij aan een goede landschappelijke inpassing van een dijk. De provincie is eveneens bevoegd gezag als voor een 

dijkversterkingsplan een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld en coördineert de juridische procedure van de uitvoeringsvergunningen en de inspraak. Op deze manier zorgt de provincie ervoor dat inbreng van belanghebbenden en milieueffecten een volwaardige plaats in de besluitvorming krijgen.

De provincie kan vanuit haar ruimtelijk/economische kerntaken de rol op zich nemen om de dijkversterkingsplannen via integrale uitwerkingen op gebiedsniveau te verbinden met andere ruimtelijke opgaven. Dijkversterking en kustontwikkeling zijn namelijk gebaat bij een integrale aanpak. Om dit te bereiken werkt de provincie aan een instrument, waarmee de provincie wil stimuleren dat veilige dijken ontstaan die goed in het landschap passen en waar mogelijk ook een functie kunnen vervullen voor gebruik voor natuur, recreatie en verkeer en economische functies.

EU-ROR​

De provincie is dé kennisleverancier van de overstromingsrisicokaarten van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (EU-ROR). Met deze kaarten wordt onder andere de regionale gevolgen van een  

overstroming in beeld gebracht. De kennis wordt ingezet bij de normering en bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid om de gevolgen van een overstroming te beperken. 

Kaart primaire keringen​