Luchtvaart – gehinderden Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft te maken met de geluidbelasting door luchtverkeer van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Bewoners van de provincie Zuid-Holland kunnen door deze geluidbelasting hinder ondervinden.
De provincie Zuid-Holland wil geluidhinder waar mogelijk voorkomen en verminderen. De provincie behartigt de belangen van de bewoners en bedrijven van Zuid-Holland bij de omgevingsraad Schiphol (ORS) en de Commissie Regionaal Overleg (CRO) Rotterdam The Hague Airport.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag van Schiphol Airport en Rotterdam The Hague Airport.

 

Aantal (berekende) ernstig gehinderden

Geluidhinder door luchtvaart wordt uitgedrukt in (berekende) aantallen ernstig gehinderden. Hoe hoger de geluidbelasting op een plek, hoe hoger het percentage van de bevolking dat ernstige hinder ondervindt. Het aantal ernstig gehinderden kan toe- of afnemen door:

  • Veranderingen in de geluidbelasting door groei van het vliegverkeer;
  • Veranderingen in de geluidbelasting door uitvoering van hinderbeperkende maatregelen;
  • Veranderingen in de hoeveelheid bewoners in een gebied, bijvoorbeeld door nieuwbouw van woningen.


De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (day-evening-night) dB(A) en geeft de geluidbelasting aan voor een etmaal. De input voor de telling van ernstig gehinderden voor de provincie Zuid-Holland zijn de Lden geluidscontouren van Schiphol Airport en Rotterdam The Hague airport, die geluidbelasting over een langere periode aangeven. In deze geluidcontouren is rekening gehouden met toegepaste hinder beperkende maatregelen.
Daarnaast is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2018 gebruikt om het aantal woningen te bepalen in de provincie Zuid-Holland. Met de dosis-effectrelatie* is de telling uitgevoerd. Conform de voor luchtvaart gebruikelijke tellingen van het aantal ernstig gehinderden.

Schiphol Airport

In de grafieken en tabellen wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van het gevoerde beleid. Dat beleid bestaat bij Schiphol  onder andere uit het stimuleren van hinder beperkende maatregelen. Op het aantal vliegbewegingen voert de provincie geen beleid. Schiphol mag tot 2020 groeien tot een maximum van 500.000 vliegbewegingen. Om deze reden is bij de berekening van het aantal ernstig gehinderden ervoor gekozen om alleen het effect van de hinderbeperking en woningbouw te presenteren. Het aantal vliegbewegingen is verondersteld op 480.000 in 2018.
Inmiddels blijkt dat Schiphol in 2018 waarschijnlijk al op 500.000 vliegbewegingen uit gaat komen. De provincie beschikt echter niet over deze gegevens en heeft het effect van de groei in vliegbewegingen niet kunnen meenemen in de berekening. Het werkelijke aantal ernstig gehinderden zal hierdoor iets hoger liggen dan in de tabellen is aangegeven. In de gemeenten die binnen de 48 dB(A) Lden contour van Schiphol liggen is het aantal ernstig gehinderden tussen 2014 en 2018 met 729 toegenomen. De gemeenten Nieuwkoop, Noordwijkerhout en Teylingen kennen de grootste toename.
Voor de telling van 2018 is uitgegaan van identieke geluidcontouren als bij de telling in 2014. Deze geluidscontour is gebaseerd op de vliegoperatie op Schiphol zoals vastgelegd in het MER Hinderbeperkende Maatregelen uit 2009 met hinderbeperkende maatregelen.
In 2014 werd gebruik gemaakt van een woningbestand uit 2005. Voor de telling in 2018 is een actueel woningbestand gebruikt, de BAG 2018 verrijkt met populatiedata van het CBS. Verschillen in de telling tussen 2014 en 2018 zijn dus enkel het toepassen van een actueler woning- en populatiebestand.
De toename van ernstig gehinderden heeft te maken met twee factoren:

  • Toename in woningen en veranderingen in populatie tussen 2005 en 2018;
  • BAG 2018 heeft een hoger detailniveau ten opzichte van het woningenbestand 2015.


Rotterdam The Hague Airport

Voor Rotterdam The Hague Airport wordt voor de bepaling van het aantal ernstig gehinderden uit gegaan van de vergunde geluidsruimte. In de gemeenten die binnen de 48 dB(A) Lden contour van deze luchthaven liggen is het aantal gehinderden tussen 2014 en 2018 met 374 toegenomen. De grootste toename deed zich voor in de gemeente Schiedam. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de geluidcontouren opgenomen in de Omzettingsregeling 2013. Deze geluidcontouren zijn identiek aan de geluidcontouren gebruikt voor de telling in 2014. In 2018 is ook een actueler woningbestand gebruikt, de BAG 2018 verrijkt met populatiedata van het CBS.
Verschillen in de telling tussen 2014 en 2018 zijn dus enkel het gevolg van het toepassen van een actueler woning- en populatiebestand. De toename van ernstig gehinderden heeft te maken met twee factoren:

  • Toename in woningen en veranderingen in populatie tussen 2005 en 2018;
  • BAG 2018 heeft een hoger detailniveau ten opzichte van het woningenbestand 2015.


Nieuwe rekenmethodiek

De manier waarop de geluidbelasting wordt berekend zal de komende jaren gaan veranderen. Er komt een overgang van het huidige rekenmodel naar een nieuw, Europees, rekenmodel genaamd Doc29. Met het Doc29 rekenmodel kan de geluidbelasting veel nauwkeuriger worden berekend en zullen verschillen met gemeten geluidniveau’s veel kleiner zijn.
De geluidcontouren kunnen met dit Doc29 model anders van vorm worden. Ook de lokale geluidbelasting die berekend wordt kan hoger of lager uitpakken (beter in lijn met de werkelijkheid).
Gevolg is dat berekeningen gemaakt met het Doc29 model niet meer vergelijkbaar zijn met de huidige berekeningen op basis van het huidige rekenmodel.Daarom zal de provincie met een nieuwe cyclus starten en een nieuw startpunt definiëren. Dit nieuwe startpunt valt dan samen met een nieuwe periode (ontwikkeling Schiphol na 2020) en mogelijk een nieuw plafond van het vergunde aantal vliegbewegingen

* De dosis-effect relatie is afgeleid van de hinderbeleving in de omgeving van Schiphol Airport en de opgetreden geluidsblootstelling (Geluidskundige Evaluatie Schiphol, 2002)