Energie en industrie

De industrie streeft naar een CO2-emissiereductie van 1,5 à 2 % per jaar na. Toch stijgt de CO2-emissie vanuit de industrie in plaats van dat hij daalt. In de periode 2010-2018 is de CO2-uitstoot van de sector Industrie met 3% toegenomen; Daarbij aangetekend dat de CO2-uitstoot in de laatste jaren nauwelijks veranderd en sinds 2014 is gedaald. De CO2 uitstoot van de Energiesector is sinds 2016 gedaald met 23%.

Koolstofdioxide-uitstoot

De sector industrie en energie is in 2018 verantwoordelijk voor bijna 70% van de totale CO2-uitstoot in de provincie. Dit is 28,8 Mton en landelijk gezien ruim 30% van totale uitstoot van industrie in Nederland. De provincie Zuid-Holland herbergt 21% van de bevolking van Nederland en zorgt voor 21% van het bruto nationaal product. Vanuit Zuid-Holland wordt in totaal 28% van de CO2-emissie van Nederland uitgestoten.

Dit is voor een groot deel aan de energiecentrales te danken. Belangrijk hierin is dat alle CO2-uitstoot van de Zuid-Hollandse energiesector aan de provincie wordt toegerekend, ook al wordt de geproduceerde elektriciteit in een veel groter gebied gebruikt. In de onderstaande figuren zijn de emissies opgenomen van de industrie in Zuid-Holland inclusief de elektriciteitsproductie. Omdat in 2017 twee oude kolencentrales zijn gesloten, is in 2018 een lagere uitstoot dan in 2016 (17.5 vs 13,5Mton).

Binnen het cluster industrie levert de energiesector de grootste CO2 -emissie op. Op de voet gevolgd door de raffinaderijen.

Energie

Energiebesparing is een must, maar het begrip energiebesparing is nauw gerelateerd aan energie-efficiency. Energie-efficiency is gekoppeld aan de hoeveelheid energie per product of dienst. Als er minder energie nodig is om hetzelfde product te maken, verbetert de efficiency. Energiebesparing definiëren we als het vermeden energiegebruik door maatregelen (alleen indien een bedrijf stopt met produceren en daardoor minder energie gebruikt, zien we dat niet als energiebesparing).
De industrie werkt hard om zo energie efficiënt mogelijk te produceren. De meeste grote energieverbruikers hebben afspraken met het Rijk gemaakt om efficiënter te produceren. Dit wordt gedaan in meerjarenafspraken via een MJA of MEE convenant.
De provincie is het bevoegde gezag voor veel grote bedrijven. De mogelijkheden vanuit de VTH-taak zijn echter beperkt. Bijvoorbeeld bij een ETS bedrijf (het Europese ETS systeem

(Emission Trading system on Carbon) dat tevens meedoet met het MEE-convenant (Meerjarenafspraak Eenergie Efficiency voor ETS-bedrijven) met het Rijk of meedoet in het MJA-convenant (MeerJaren Afspraak energie efficiency voor niet-ETS-bedrijven). Deze bedrijven dienen Energie EfficiencyPlannen in te dienen. Een bedrijf dat een dergelijk convenant heeft ondertekent kan niet vanuit de vergunning en handhaving van de provincie gedwongen worden energiemaatregelen door te voeren. Alleen de toezichtstaak kan worden ingevuld waarbij het rijk de EEPs van de ETS-bedrijven moet goedkeuren (alleen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft toegang tot deze EEP’s) en de provincie of gemeenten de EEPs van de MJA-bedrijven. Volgens de RVO voldoen de convenantpartners aan de afspraken voor energie-efficiency.

Samen met het ministerie van EZK, zes bedrijven en een netwerkbeheerder heeft de provincie meegewerkt aan de ontwikkeling van een Botlekstoomnetwerk waarmee 0,1 Mton CO2 uitstoot kan worden bespaard door reststoom en stoom uit afvalverbranding te transporteren naar bedrijven die hoge temperatuur nodig hebben voor het productieproces. In 2021 verwacht de provincie dit project financieel te kunnen ondersteunen.

Met een Coalition of the Wiling (bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan de energietransitie) heeft de provincie afspraken gemaakt via Climate Program van Deltalinqs (bedrijvenvereniging in de Rotterdamse haven). Deze ‘Letters of Cooperation’ zijn 10 december 2019 ondertekend. Zie hieronder het programmaoverzicht.

Thema

LOC

Naam

Doel

Energiemix van de toekomst

1

In de Industrie

Bevorderen van energiebesparing

 

Opschaling duurzame energie

 

Onderling verbinden van energiestromen (warmte/stoom) tussen bedrijven

 

Bepalen van de gewenste energiemix (waterstof, aardgas, warmte, elektriciteit) per bedrijf en voor de hele haven

 

Behoefte aan infrastructuur aangeven en cross-sectorale aanpak m.b.t. energiestromen aangeven

 

Bevorderen van duurzame alternatieven voor goederentransport (weg & water) en voor logistieke operaties

2

In de transport & overslag

Alternatieve brandstoffen & energiedragers

3

Elektrificatie

Bevorderen van elektrificatie

4

Waterstof

Bevorderen van gebruik van waterstof: groen en blauw

Circulaire haven en industrie

5

Circulariteit

Bevorderen van hergebruik, circulaire industrie & gebruik van biobased grondstoffen