1_Rapporten kwalitatieve woningbehoefteverkenning

De kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2022 bestaat uit vier onderzoeken.

Onderaan deze pagina vindt u de vier rapporten en de bijbehorende managementsamenvatting. Op de pagina hiervoor vindt u de dashboards en factsheets van de achterliggende cijfers van diverse tabellen en figuren uit de rapporten over WoON 2021, de woningmarktverkenning en de verkenning wonen met zorg.

WoON 2021

In het rapport De Zuid-Hollandse woningmarkt in beeld is beschreven hoe mensen in 2021 (willen) wonen in Zuid-Holland en of dit afwijkt in de tijd (2015 en 2018) en van het landelijk beeld. Dit beeld is gebaseerd op de uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2021 waarin mensen onder meer zeggen hoe zij willen wonen.

Woningmarktverkenning

In het rapport Woningmarktverkenning.  Zuid-Holland 2022-2040 is beschreven welk soort nieuwe woningen er moeten komen in de periode 2022 tot en met 2030 en daarna als de woonwensen van mensen centraal staan. Het onderzoek laat zien dat er vraag is naar allerlei nieuwe woningen. Het gaat de provincie vooral om het aanbod aan sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Dit beeld is gebaseerd op de uitkomsten van het woningmarktmodel Socrates van ABF Research waarin woonvoorkeuren van mensen een rol spelen.

Verkenning wonen met zorg

In het rapport Verkenning wonen met zorg Zuid-Holland 2022-2040 is beschreven wat de behoefte aan wonen met zorg is. Het onderzoek laat zien hoeveel aanbod en vraag er is naar intramurale huisvesting en zorg voor de verschillende cliëntengroepen Wet langdurige zorg (Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg) en naar geschikte (zelfstandige) woningen voor ouderen zoals nutredenwoningen en geclusterde ouderenwoningen. Dit beeld is gebaseerd op de uitkomsten van het prognosemodel Fortuna van ABF Research.

Verkenning studentenhuisvesting

In het rapport Verkenning studentenhuisvesting Zuid-Holland 2022-2030 is beschreven wat de behoefte aan studentenhuisvesting in de vier grootste studiesteden van Zuid-Holland is. Het onderzoek laat zien hoeveel aanbod en vraag er naar studentenwoningen, zelfstandig en onzelfstandig (kamers), is. Dit beeld is gebaseerd op de uitkomsten van de landelijke monitor studentenhuisvesting en bijbehorende lokale monitoren die ABF Research jaarlijks opstelt.

Achtergrond

In het provinciale omgevingsbeleid is opgenomen dat de provincie op regionaal niveau, samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties voorziet in voldoende passende woningen op de juiste plekken voor de verschillende doelgroepen. De meest actuele Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland is leidend voor het gesprek over de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte.

De Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland bestaat uit enerzijds een raming van de kwantitatieve woningbehoefte oftewel de gewenste woningvoorraadgroei en anderzijds een verkenning naar de kwalitatieve behoefte aan woningen.

De actuele raming van de gewenste woningvoorraadgroei is hier te vinden op de Staat van Zuid-Holland.

De Kwalitatieve woningbehoefteverkenning. Zuid-Holland 2022 die door ABF Research in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd, is gebaseerd op enquête- en prognoseonderzoek. Het gaat hierbij niet zozeer om hoeveel woningen te bouwen als wel om welke woningen te bouwen op basis van toekomstverwachtingen. Dit onderzoek vindt driejaarlijks plaats, nadat de uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) beschikbaar zijn.

Ook de provinciale Woonbarometer geeft inzicht in de ontwikkeling van de woningvoorraad. Waar de Woonbarometer vooral terugkijkt, kijkt de Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland vooral vooruit. Beide instrumenten vullen elkaar dan ook aan. De Woonbarometer is hier te vinden op de Staat van Zuid-Holland.

Toepasbaarheid

De rapporten en bijbehorende dashboards en factsheets bevatten niet alleen informatie over de provincie maar ook over de vijf woonregio’s die met de provincie en het Rijk realisatieagenda’s zijn overeengekomen.

De woningmarktverkenning toont een ‘consumentgerichte’ toekomstige voorraadontwikkeling en bijbehorende bouwopgave. Het beschrijft wat er gebeurt als de voorkeuren van consumenten worden gevolgd. De uitkomsten voor de bouwopgave zijn richtinggevend voor de gewenste invulling van regionale woningbouwprogramma’s en realisatieagenda’s. De uiteindelijke invulling hangt uiteraard ook samen met afwegingen over bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, infrastructuur, financiële haalbaarheid, afzetrisico’s en lokale condities.

De opgaven voor wonen met zorg en studentenhuisvesting komen maar deels bovenop de bouwopgave die in de woningmarktverkenning is geschetst, namelijk alleen als het gaat om de intramurale huisvesting en zorgplaatsen voor cliënten van de Wet langdurige zorg en de onzelfstandige studentenwoningen (kamers). De gewenste toename van de voorraad geschikt wonen voor ouderen en de voorraad studentenhuisvesting kan gerealiseerd worden door nieuwbouw maar ook (deels) binnen de bestaande voorraad door bijvoorbeeld woningaanpassing of verbouw en/of labeling.

Bijlagen