Prognose gewenste woningvoorraadtoename

De Woningbehoefteraming (WBR) en de Trendraming (TR) worden gebruikt in het kader van de regionale woonvisies. De provincie stelt de hoogste uitkomst vast als regionale behoefte aan nieuwe woningen in een bepaalde periode. Hierdoor is er, in plaats van de eerder gehanteerde bandbreedte, één richtgetal per regio. In de praktijk betekent dit dat voor regio’s waar de TR lager dan de WBR uitvalt, de WBR het uitgangspunt voor de behoefte is, en voor regio’s waar de TR hoger dan de WBR uitvalt, de TR dat is.

Een beschrijving van de ramingen is te vinden op de pagina’s Woningbehoefteraming en Trendraming. Meer informatie over woningbehoefte en woningbouwprogrammering is te vinden in deze Q&A.

Bronnen

Centraal bureau voor de Statistiek, ABF Research en Provincie Zuid-Holland.