Zonne-energie

De productie van elektriciteit uit zonnepanelen neemt de laatste jaren fors toe, van 33 TJ in 2010 naar 818 TJ in 2017. De hoeveelheid warmte  (thermische energie) die met zonnecollectoren is geproduceerd (voor bijvoorbeeld zonneboilers) is in de afgelopen jaren licht gestegen van 212 TJ in 2010 naar 244 TJ in 2017. Zon PV (voor elektriciteit) en zon thermisch droegen in 2017 gezamenlijk voor 1,0 PJ bij als aandeel duurzame energie.

Zonne-energie is de opkomende vorm van duurzame/ hernieuwbare energie. De provincie heeft in de energieagenda Watt Anders de ambitie opgenomen dat in 2020 

1,5 PJ aan energie wordt opgewekt met zonne-energie. Hieronder is het verloop weergegeven van de opgewekte zonne-energie van 2010 tot en met 2017.

Halverwege 2017 is de subsidieregeling  “Asbest er af? Zon er op! 2017”  vastgesteld. Deze subsidieregeling is gericht op eigenaren van grote daken die voor minstens

40 kWp zonne-energie plaatsen nadat zij hun asbestdak hebben gesaneerd. De regeling is een succes gebleken en heeft het subsidieplafond (begin 2019) bereikt.

Het merendeel van de zonne-energie in Zuid-Holland wordt op daken opgewekt. Zuid-Holland kent daarnaast ook grondgebonden zonneparken op de grond of op het water. Deze liggen vooral op Goeree-Overflakkee. Zo staat sinds 2012 zonnepark Ouddorp aan Zee bij recreatiepark de Klepperstee. De zonneparken Ooltgensplaat (37 hectare grond, ca. 132.000 zonnepanelen) en Melissant (12 hectare grond, ca. 36.000 panelen) zijn bijna gereed. Daarnaast is er in Middelharnis een zonnepark in combinatie met windturbines in ontwikkeling. Deze parken dragen bij aan de doelstelling van Goeree-Overflakkee om in 2020 als eiland energieneutraal te worden. Andere voorbeelden in de provincie  betrefen zonneparken Crayestein en Transberg in Dordrecht. Deze liggen beide op een voormalige stortplaats en zijn bijna operationeel.

De provincie hanteert een voorkeursvolgorde voor de plaatsing van zonnepanelen. Het liefst zien we de daken in Zuid-Holland zo veel mogelijk benut. De plaatsing van zonnepanelen op daken kunnen bedrijven, overheden en particulieren zonder afstemming met de provincie realiseren.  Daarnaast heeft de provincie voorkeurslocaties beschreven in de Visie Ruimte en Mobiliteit:

agrarische bouwblokken, locaties die vallen onder de bestemming infrastructuur, stortplaatsen, slibdepots,spaarbekkens of anders dubbel ruimtegebruik. Wij geven daarin als provincie het goede voorbeeld, door te werken aan verduurzaming van infrastructuur, zoals de N470. Langs deze weg komt bijvoorbeeld een geluidsscherm dat energie opwekt met microwindturbines en zonnepanelen.

Daarnaast kunnen (onder voorwaarden) mogelijkheden geboden worden voor zonnevelden in glastuinbouwgebied, in stads- en dorpsranden, in combinatie met een windturbinepark en in zogeheten knikpuntgebieden (gebieden die ernstig te kampen hebben met de effecten van bodemdaling).   De provincie biedt daarbuiten experimenteerruimte voor initiatieven om nieuwe innoverende technieken te testen op het gebied van meervoudig ruimtegebruik of opslag. Initiatieven in het open landschap vragen altijd een goede ruimtelijke ordening en moeten passen in het experimentenbeleid van de provincie. Binnenkort zal er op deze pagina een verwijzing komen naar een handreiking over grondgebonden zonnevelden, bedoeld als hulpmiddel voor zowel projectontwikkelaars als bevoegde gezag (veelal gemeentes).

In 2017 is er een experiment gestart in de Slufter op de Maasvlakte. Dit is een actief baggerdepot voor vervuild slib. Hier worden diverse drijvende systemen uitgetest voor de ontwikkeling van drijvende zonnevelden, met name voor binnenwater met een aanzienlijke golfslag. Het experiment is bëindigt en de resultaten worden nu ge analyseerd.  

De provincie houdt de ontwikkeling van zonne-energie op het grondgebied van de provincie bij via de provinciale zonnewijzer. In de zonnewijzer is ook het potentieel aan zonne-energie weergegeven dat via het huidige beleid kan worden opgewekt. In de aparte zonnewijzerfactsheet​ staan deze mogelijkheden.

Zonnewijzer

Onderstaande kaarten geven een uitsnede van de Zonnewijzer die is ontwikkeld voor de Provincie Zuid-Holland. Deze geeft inzicht in de Zuid-Hollandse potentie als het gaat om het opwekken van zonne-energie op kleine daken, grote daken (meer dan 180 panelen), per RES-regio,per gemeente en zelfs per buurt. Op de grote daken kan nog per dak worden ingezoomd. De nationale energieatlas (zie de link hiernaast)  geeft ook inzicht per woning weer.

De Zuid-Hollandse zonnewijzer geeft de mogelijkheden weer van het huidige provinciale beleid.

Zo kunt u inzoomen op de grote daken, parkeerplaatsen, de restruimten tussen infrastructuur, stortplaatsen, agrarische bouwblokken en de zonneveld-experimenten. Het beleid is wel in beweging. De Visie Ruimte en Mobiliteit is recentelijk geactualiseerd.

Kaart 1 van de onderstaande uitsnede geeft de potentie en opwek voor kleinverbruikers per gemeente weer, kaart 2 geeft de potentie in grootverbruikers  weer en kaart drie geeft de potentie vanuit het provinciale beleid (2017) over heel Zuid-Holland weer. Hiernaast staat zowel de link naar de provinciale zonnewijzer als naar de nationale energieatlas.​

Volledig scherm weergeven

* Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van 1 watt (W) onder standaardomstandigheden (STC, Standard Test Conditions).