Stortplaatsen

De bodem in Zuid-Holland wordt in steeds mindere mate gebruikt voor het storten van afvalstoffen. Niettemin dient de bodem beschermd te worden tegen verontreinigingen vanuit stortplaatsen. In relatie tot bodembescherming kunnen stortplaatsen verdeeld worden in twee categorieën: Wm-stortplaatsen en voormalige stortplaatsen. Bepalend voor de categorie is het jaar van sluiting. Stortplaatsen die na 1997 zijn gesloten of zullen sluiten vallen onder de nazorgregeling Wet milieubeheer (Wm). Deze locaties zijn op basis van een Wm-vergunning ingericht met een stelsel van bodembeschermende voorzieningen. Stortplaatsen die voor 1997 zijn gesloten, worden voormalige stortplaatsen genoemd. In het algemeen is hier wel een afdeklaag met grond aanwezig, maar andere bodembeschermende voorzieningen niet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Stortplaatsen Wet milieubeheer

In Zuid-Holland behoren 11 stortplaatsen tot de categorie waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het gaat hierbij om (bedrijfs)afvalstortplaatsen en baggerspeciedepots. Om ervoor te zorgen dat deze stortplaatsen na sluiting geen of zo min mogelijk invloed hebben op de omgeving is in de Wet milieubeheer een regeling met nazorgbepalingen opgenomen. Dit verplicht de eigenaar van een stortplaats tot een aantal organisatorische, technische en financiële maatregelen. De kern van de regeling is dat de provincies na sluiting van de stortplaats verantwoordelijk worden voor het beheer van de stortplaats en dat de exploitant de nazorgkosten aan de provincie afdraagt. De provincie beheert deze middelen in een nazorgfonds.

Behalve de vergunningverlening en handhaving, van de stortplaats door de omgevingsdiensten, voert de provincie de nazorgtaken uit. Dit zijn o.a. het goedkeuren van nazorgplannen, het berekenen van de eeuwigdurende nazorgkosten, het afgeven van een sluitingsverklaring en, na sluiting en overdracht van de stortplaats, het laten uitvoeren van de nazorgactiviteiten. Na de sluiting is de provincie verantwoordelijk voor de risico’s die zich in de toekomst op de stortplaats kunnen voordoen.

Meer informatie hierover is te vinden op de website: http://www.nazorgstortplaatsen.nl

Grotere kaart weergeven

Voormalige stortplaatsen

In Zuid-Holland liggen meer dan 1000 voormalige stortplaatsen met een totale oppervlakte van ruim 4100 hectare. Voor een groot deel zijn dit oude gemeentelijke huisvuilstortplaatsen. Bekend is dat deze stortplaatsen behalve huisvuil ook ander (verontreinigd) afval kunnen bevatten.

Omdat de aard van het stortmateriaal zelf niet exact bekend is, wordt een stortplaats beschouwd als een potentieel ernstig geval van bodemverontreiniging. Dit houdt in dat wij er vanuit gaan dat de Wet bodembescherming van toepassing is, tenzij uit onderzoek anders blijkt.

In de afgelopen jaren heeft de provincie NAVOS-onderzoek (Nader onderzoek Voormalige Stortplaatsen op nog niet eerder onderzochte stortplaatsen) uitgevoerd. Van deze stortplaatsen zijn de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu nagegaan.

Uit het onderzoek bleek dat het grondwater in de omgeving van de stortplaats in de meeste gevallen niet sterk verontreinigd is. Verder is gebleken dat de risico’s meestal acceptabel zijn en er bij het huidige gebruik geen verplichting is om maatregelen te nemen.

De dikte en de kwaliteit van de afdeklagen zijn echter wel vaak als onvoldoende aangemerkt voor wat wenselijk is voor het gebruik. Het is aan de eigenaar om daar maatregelen voor te treffen. Ons beleid richt zich er op dat bij herinrichting de initiatiefnemer deze maatregelen alsnog treft.

In de hierbij behorende kaart van Zuid-Holland zijn alle voormalige stortplaatsen die groter zijn dan 1000 m2 weergegeven. Daarvan zijn de volgende basisgegevens opgenomen:    

  • Locatienaam                                       
  • Locatiecode                                       
  • Oppervlakte (ha)                                       
  • Gesaneerd                  
  • Huidig gebruik                        
  • Type beschikking Wet bodembescherming                  
  • Type stortmateriaal
  • Omgevingsdienst

Meer gegevens kunnen zo nodig worden opgevraagd bij de aangegeven omgevingsdienst.

De provincie hecht belang aan efficiënt ruimtegebruik. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen verwachten we van de terreineigenaren en gemeenten dan ook dat een stortplaats doelmatig in het plangebied wordt ingepast.

De provincie zet zich actief in om dit te bevorderen. Zo nodig dient herontwikkeling vergezeld te gaan van een passende aanpak van de bodemproblematiek. 

Meer informatie kunt u vinden op de website:

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/bodem-ondergrond/herontwikkeling

Locaties van voormalige stortplaatsen in Zuid-Holland

Grotere kaart weergeven