Prognose bevolkings- en huishoudensontwikkeling

Periodiek stelt de provincie prognoses op om zich een beeld te kunnen vormen van de toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkeling onder verschillende scenario’s. De provincie maakt hiervoor gebruik van de scenario’s Binnenlands migratiesaldo “nul” en Binnenlands migratiesaldo “trendmatig”. In de visualisaties hieronder zijn de uitkomsten van de verschillende prognoses per regio weergegeven.