Kwantiteit Grondwater

Zuid-Holland beschikt over het algemeen over voldoende grondwater. Dat is vooral van belang voor de drinkwatervoorziening. Die vindt grotendeels plaats uit grondwater. In droge tijden kunnen er echter tekorten ontstaan of kan het grondwater zouter of sterker verontreinigd raken, door toename van de concentraties van zouten en/of verontreinigende stoffen in de rivieren, die het grondwater voeden.

Grondwaterkwantiteit

In grote delen van Zuid-Holland is het bovenste grondwater zoet, met name in de duinen en het Groene Hart. Daar liggen ook de belangrijkste winningsgebieden voor drinkwater uit grondwater. Het diepere grondwater in Zuid-Holland en het ondiepe grondwater in een strook van 5 – 25 kilometer breed achter de duinen is zout of brak. Het bovenste zoete grondwater is van belang voor groei van planten (cultuurgewassen en natuur). Daarnaast is de grondwaterstand in een belangrijk deel van Zuid-Holland van belang om de bodem onder en rond gebouwen stabiel te houden. Het diepere zoute grondwater kan door kwel ook aan de oppervlakte komen. Dit levert in natuurgebieden waardevolle natuur op. Voor andere belangrijke functies zoals de drinkwatervoorziening of de land- en tuinbouw kan zoute kwel een probleem vormen. Door klimaatverandering of toenemende benutting van de ondergrond voor nieuwe functies kan dit probleem vergoot worden. 

Rol Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft de taak om te zorgen voor voldoende zoet grondwater en – volgens de Kaderrichtlijn Water – handhaving van de bestaande hoeveelheid grondwater. De provincie beschikt voor de bewaking van het zoete grondwater en de totale hoeveelheid grondwater over een intensief meetnet van grondwaterpeilbuizen. Daarin wordt zowel het zoutgehalte als de grondwaterstanden intensief gemeten. 
De data worden opgeslagen in een hiervoor speciaal ontwikkelde database grondwater Zuid-Holland. Deze zullen in de loop van 2018 ook voor het publiek beschikbaar komen.

De gemeten data  worden beoordeeld op mogelijke trendmatige wijzigingen in de grondwaterstand en het zoutgehalte. Elke zes jaar rapporteert de provincie in het kader van de KRW over de ontwikkeling van de grondwaterstand en het zoutgehalte aan de EU.  

KAART: Putten grondwaterkwantiteit

Grotere kaart weergeven

Feiten/cijfers

Het oordeel over de zogeheten ‘kwantitatieve toestand van het grondwater’ in alle vijf KRW-grondwaterlichamen in Zuid-Holland was in 2015 ‘goed’.

KAART: Kwantiteit KRW-grondwaterlichamen 

Grotere kaart weergeven https://www.geogis.nl