Health Check | Kwaliteit recreatieve routenetwerken Zuid-Holland

In het kader van de visie op de Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving (RGBL) zet de provincie Zuid-Holland zich actief in om haar inwoners een attractieve en gezonde leefomgeving te bieden. De recreatieve routenetwerken hebben hierin een belangrijke functie. Ze dragen bij aan het verbinden en beleefbaar maken van natuur- en recreatiegebieden en de groene en waterrijke landschappen. In dit rapport staan de resultaten van de health check. Dit rapport dient als feitenbasis voor de discussie over de huidige kwaliteit van de bestaande routenetwerken. Tevens staan in dit rapport een aantal aanbevelingen die betrokken stakeholders kunnen oppakken om de kwaliteit in de toekomst te verbeteren.

Het volledige rapport en de huidige routenetwerken in de provincie vind je op het Digitaal Kennisplatform.

Conclusies

1. Beheer en onderhoud

Voor wandelen en fietsen is de dichtheid van het netwerk goed. De routemarkeringen en voorzieningen worden ook als positief ervaren. Qua ondergrond wil men meer diversiteit in ondergrond, voornamelijk onverharde paden. Ook is meer aandacht nodig voor veiligheid langs de wegen (bv. scheiden fietsers/wandelaars).

Voor paardrijden en mennen is de dichtheid van het netwerk niet goed, in grote delen van de provincie zijn geen routes aanwezig. Ook ontbreken veel routemarkeringen en voorzieningen en bestaat er geen meldsysteem. De conditie van de ondergrond wordt negatief beoordeeld.

Voor varen zijn de grotere rivieren goed bereikbaar. Voor het overige deel is de dichtheid nog te beperkt. De bebording wordt als positief ervaren. In het kader van veiligheid is de handhaving van snelheid belangrijk.

2. Gebruik, waardering en beleving

Vooral fietsers (43% van de recreatieve fietsers) maken graag gebruik van routenetwerken, gevolgd door wandelaars (34%) en watersporters (23%). Zie hieronder de overall waardering door recreanten:

Leefstijlen

De leefstijlen Gezellig lime en Uitbundig geel maken vooral graag gebruik van de routenetwerken. Rustig groen, Creatief en Inspirerend rood en Stijlvol en luxe blauw maken juist beduidend minder gebruik van routenetwerken. ‘Rood’ laat zich minder makkelijk leiden over de gangbare paden. Rustig groen vindt het waarschijnlijk te druk en mist een ‘rondje’. Stijlvol en luxe blauw vindt netwerken te weinig onderscheidend en exclusief. 

Gecombineerde activiteiten

Recreanten combineren graag hun route-activiteit met andere activiteiten, waarvan de meest genoemde een bezoek is aan horeca (60% van de recreanten voor alle modaliteiten, behalve paardrijden / mennen, omdat het aanbod daarvan ook grotendeels ontbreekt). De aanwezigheid, nabijheid én vindbaarheid (bewegwijzering) van horeca langs de routenetwerken is voor wandelen en fietsen nog te beperkt (ca. 40% van het netwerk heeft horeca dichtbij de route). Voor watersporters is dit wel op orde, maar ligt het gebrek bij de aanlegplaatsen. 

3. Vindbaarheid en zichtbaarheid

Bij de vindbaarheid en zichtbaarheid domineren landelijke websites. De websites zoals route.nl en anwb.nl zijn nu vooral dominant in de zoekresultaten. Om de digitale vindbaarheid van de routeinformatie te vergroten voor de inwoners en bezoekers (toeristen) moet de provincie Zuid-Holland regie uitoefenen op het effectief ontsluiten hiervan.

Speerpunten richting uitvoering

Regie en samenwerking

Alle deelnemers vinden dat er meer regie en samenwerking gewenst is aangaande het provinciale routebeheer. Er is behoefte aan één aanspreekpunt als het gaat om beheer en onderhoud, gebruik en marketing, en ook de doorontwikkeling. Een verkenning van kansrijke opties voor een samenwerkingsorganisatie is gewenst, bijvoorbeeld een routebureau. Er is behoefte aan een provinciaal coördinator, zonder daarbij specifiek de provincie aan te wijzen.

Bekendheid en vindbaarheid

Wanneer informatie over de routenetwerken niet vindbaar is op internet, dan komen er ook geen (nieuwe) recreanten en blijft de bekendheid van Zuid-Hollandse routes en routenetwerken achter lopen. Dit kan en moet veel beter, zo blijkt uit de ‘health check’. Zuid-Holland mag zich landelijk gezien veel meer gaan profileren als provincie met een aantrekkelijk en goed georganiseerd routenetwerk. Dit is goed voor de eigen inwoners en ook voor de toerist. Vindbaarheid is trouwens een breder begrip en geldt ook voor (fysieke) bewegwijzering naar voorzieningen.

Kwaliteit, doorontwikkeling en financiën

Uit de ‘health check’ komt naar voren dat er niet altijd budget is voor onderhoud, doorontwikkeling en vernieuwing van de routenetwerken. De verschillende betrokken stakeholders zijn het erover eens dat het behouden van kwaliteit en doorontwikkeling van de routenetwerken gewenst is. Wat hierbij kan helpen is een nader onderzoek naar gebruikers, ambities en opgaven. Een integrale aanpak en afstemming (tussen de diverse betrokken partijen per modaliteit maar ook juist modaliteit-overstijgend) is nodig, zodat Zuid-Holland in de toekomst excellente routes heeft. 

Beleving

Vooral op het gebied van routebeleving, blijkt uit de ‘health check’, komt naar voren dat er nog veel te winnen
valt. De verschillende stakeholders zien het belang in van een sterke verbetering van routebeleving. Dit kan gecreëerd worden door een vraaggerichte aanpak, mede gedifferentieerd voor verschillende doelgroepen. Het is belangrijk dat de recreant en toerist centraal staan als het gaat om themaroutes, voorzieningen, type ondergrond (verhard / onverhard), et cetera.

Veiligheid

Sommige routenetwerken worden als onveilig ervaren. De stakeholders onderschrijven het belang van veiligheid voor de verschillende routenetwerken. Het is gewenst om de aspecten van veiligheid te verkennen, denk hierbij aan gebruikers, beheerders, de wensen per modaliteit en gecombineerd weggebruik.