Bestemmingswijzigingen 2015-2018

De provincie Zuid-Holland heeft een verkenning gedaan naar bestemmingswijzigingen binnen de provincie. De kaart in deze factsheet toont waar tussen 2015 en 2018 bestemmingen zijn gewijzigd.

Zover de data van Ruimtelijkeplannen.nl toestaat zijn de wijzigingen onderverdeeld in stedelijke ontwikkeling, woonlocaties en werklocaties. Wijzigingen waarvan de oude of nieuwe bestemming niet duidelijk uit de data kon worden gehaald, zijn in categorie ‘Overig’ geplaatst. 

De kaart geeft een indicatie. Er moet altijd in de werkelijke bestemmingsplannen worden nagegaan welke bestemmingswijzigingen werkelijk zijn vastgesteld.

Grotere kaart weergeven

Berekeningswijze en veronderstellingen

In deze factsheet zijn bestemmingswijzigingen uit Ruimtelijkeplannen.nl onderwerp van studie. Alleen vastgestelde en/of onherroepelijke bestemmingsplannen zijn onderzocht, het gaat hierbij om de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Door de nieuwe bestemming te vergelijken met de voorgaande bestemming wordt de planologische ontwikkeling in beeld gebracht. De kaart bevat 3 kaartlagen met afzonderlijk de ontwikkelingen tussen 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018.
Van de aanwezige bestemmingsplannen is op basis van enkelbestemming of functieaanduiding bepaald of op die locatie sprake is van stedelijke ontwikkeling, woonlocatie en/of werklocatie of overig. Hierbij is de functieaanduiding leidend en is de enkelbestemming gebruikt indien geen functieaanduiding beschikbaar.

Op de kaart zijn alleen situaties met verandering weergegeven. Indien het vigerende bestemmingsplan in beide jaren hetzelfde is dan heeft geen verandering plaatsgevonden, als het bestemmingsplan is gewijzigd maar dit geen consequenties heeft voor stedelijke ontwikkeling, woonlocatie en/of werklocatie dan wordt deze ook niet weergegeven.
Omdat nog niet op alle plekken een vigerend digitaal bestemmingsplan (conform IMRO2008 of later) beschikbaar is, is voor een deel van de nieuwe plannen geen voormalig digitaal plan beschikbaar om mee te vergelijken. Om in deze gevallen een bouwontwikkelingen te constateren wordt de bestemming vergeleken met de aanwezigheid van de bebouwde functie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).