Uitvoering Subsidies Bedrijventerreinen 2015

Het provinciaal economisch beleid is erop gericht om Zuid-Holland tot een Europese topregio te ontwikkelen. Niet alleen het Haven- en industrieelcomplex en de Greenports maar ook bedrijvigheid buiten deze economische motoren vragen om voldoende en vooral kwalitatief goede vestigingslocaties op bedrijventerreinen. Uitgangspunt daarbij is zuinig ruimtegebruik. De provinciale inzet op het bedrijventerreinendossier is de afgelopen collegeperiodes wel gewijzigd. UHB-subsidie (Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen) is één van de instrumenten die de provincie een reeks van jaren heeft ingezet om dit beleid uit te voeren. Nieuwe herstructureringsprojecten zullen de komende jaren niet meer worden ondersteund met grootschalige subsidies aan gemeenten, de laatste projecten die zijn gesubsidieerd zijn uit 2012. Het monitoren van de uitvoering van de subsidieprojecten blijft de komende jaren belangrijk. De uitvoering levert immers een bijdrage aan het verbeteren van de bestaande bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het behoud van kwaliteit op bestaande geherstructureerde terreinen heeft prioriteit boven aanleg van nieuwe terreinen.

In totaal 144 projecten met een provinciale bijdrage in de herstructurering van bedrijventerreinen 

In de periode van 1998 t/m 2012 zijn er 144 projecten in Zuid-Holland voorzien van een provinciale bijdrage (totaal € 118.462.939). Daarvan ligt ongeveer 

tweederde van de projecten in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. In de volgende figuur een overzicht van de verdeling per regio.

Voortgang UHB-projecten per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 zijn er nog 53 UHB-projecten in uitvoering. Onderstaande figuur geeft de aantallen projecten en de 

 bedragen aan verleende subsidies per REO-gebied.

Van het totale aantal van 885 hectare betreft ruim 80% herstructurering en bijna 20% nieuw te ontwikkelingen bedrijventerreinen. In de onderstaande figuur is aangegeven hoeveel hectare 

 aan kwalitatief goede bedrijventerreinen de projecten zullen gaan opleveren, met andere woorden het aantal geherstructureerde hectaren bedrijventerrein.

De bijdrage van opgeleverde hectaren aan de prestatie-indicator uit de begroting

Voor de collegeperiode 2011-2015 gold als doel dat 600 hectare met UHB-subsidie geherstructureerd bedrijventerrein door gemeenten gereed moest worden gemeld; dat is gemiddeld 150 hectare per jaar. Voor de huidige collegeperiode 2015 – 2019 is een wat lagere prestatie-indicator opgenomen in de meerjarenbegroting, te weten 125 hectare per jaar. Ook dat is een gemiddelde. Aan het eind van de collegeperiode 2015 – 2019 moet met afgeronde UHB-projecten

zijn bijgedragen aan de herstructurering van 500 hectare bedrijventerrein.

Onderstaande figuur laat zien in welke mate aan de prestatie-indicator invulling is gegeven. Om het overzicht van opgeleverde hectares compleet te maken zijn ook de hectares nieuw bedrijventerrein in de figuur opgenomen. Deze hectares tellen echter niet mee voor de prestatie-indicator.

De UHB-projecten die zijn vastgesteld in 2015 hebben bijgedragen aan de herstructurering van in totaal 291 hectaren bestaande bedrijventerrein.

Bovenstaande informatie is een beknopte samenvatting uit de Rapportage Uitvoering Subsidies Bedrijventerreinen 2015 en deze is op 28 juni 2016 door GS vastgesteld.