Koopsector

De woningmarkt voor koopwoningen zat in 2017 voor het vierde achtereenvolgende jaar na de crisisjaren in de lift. De gemiddelde verkoopprijzen zijn wederom gestegen. De prijsindex van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen ligt voor Zuid-Holland hoger dan die voor Nederland; alleen de provincies Noord-Holland en Utrecht kennen een hogere stijging. Ook het aantal verkochte woningen steeg in 2017 opnieuw.​ Zowel landelijk als in de Randstad gelegen provincies zijn in 2017 de meeste woningen verkocht sinds de afgelopen 20 jaar.

 

Prijsindex

​​​​​​​​​​​​​​​​In het hierboven getoonde tweede tabblad is de prijsindex voor de verkoopprijs van bestaande koopwoningen weergegeven. Deze cijfers zijn gebaseerd op de registratie van verkooptransacties door het Kadaster en WOZ-waarden. Daarmee worden prijsontwikkelingen weergegeven van de voorraad bestaande koopwoningen. Uitgegaan is van 2010 als basisjaar (prijsindex 2010 = 100).​

Vanaf 2014 zijn de gemiddelde verkoopprijzen in alle provincies gestegen, met Noord-Holland aan kop. Ieder jaar neemt de stijging ook iets toe. In Zuid-Holland is de prijsindex in 2017 met 8,3% gestegen ten opzichte van 2016. In 2016 was dit nog 5,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Noord-Holland kent in 2017 de grootste stijging: 10,7%. 

Landelijk gezien is het prijspeil eind 2017 weer op exact hetzelfde niveau als in 2010. Zuid-Holland volgt een vergelijkbare trend als Nederland, waarbij de prijsindex van de verkoopprijs sinds 2010 steeds iets hoger ligt dan de landelijke cijfers.

In de vier grootste gemeenten van Nederland (G4) liggen de verkoopprijzen alweer boven het niveau van 2008 en staan daarmee op het hoogste punt van de afgelopen 20 jaar​.​ Amsterdam kent daarbij de grootste stijging, met een prijsindex die in 2017 zo’n 14% hoger ligt dan in het voorgaande jaar.

Trend verkochte woningen

Het derde tabblad toont het aantal verkochte woningen. Dit betreft woningen die zijn aangekocht door particulieren. Na een flinke daling van het aantal verkochte woningen tijdens de crisisjaren, zit de woningmarkt in 2017 voor het vierde achtereenvolgende jaar in de lift.​​​​​ Zowel landelijk als in de Randstad gelegen provincies zijn in 2017 de meeste woningen verkocht sinds de afgelopen 20 jaar.

De vier grootste gemeenten tonen een verschillend beeld ten aanzien van het aantal verkochte woningen. Bij Rotterdam en Den Haag ​is een redelijk vergelijkbare trend zichtbaar, namelijk een continue stijging sinds het dieptepunt in 2013. Daarmee is het niveau van voor de crisis (vanaf 2007) alweer bereikt en zelfs ingehaald. In Amsterdam en Utrecht is weer een daling te zien in het aantal verkochte woningen, nadat dit sinds 2013 eerst gestegen was.

Van de G4 vertoont Amsterdam het extreemste patroon. Amsterdam kende vóór de crisisjaren een hogere stijging en zelfs tijdens de crisisjaren werden in Amsterdam aanzienlijk meer woningen verkocht (ook relatief: Amsterdam heeft de grootste woningvoorraad, maar er is in verhouding ook veel verkocht). Na de grootste stijging vanaf 2013, kent Amsterdam nu ook weer de grootste daling.

De gemiddelde verkoopprijs in Zuid-Holland in 2017 is € 254.146. Op het dieptepunt in 2013 was dit € 211.626. Voor heel Nederland zijn deze bedragen € 263.295 respectievelijk € 213.353. Binnen de G4-gemeenten is de gemiddelde verkoopprijs in 2017 het hoogst in Amsterdam: € 407.670. ​

Prijs en aantal per type

Het aantal verkochte woningen per type verschilt per Zuid-Hollandse regio (zie vierde tabblad). ​​In de landelijke regio’s zijn vooral veel vrijstaande of andere grondgebonden woningen verkocht en in de meer verstedelijkte regio’s met name appartementen. Dit verschil hangt samen met de samenstelling van de woningvoorraad: in de verstedelijkte regio’s bevinden zich ook meer appartementen.

Zo werden in de periode van 2015 t/m 2017 binnen de verstedelijkte regio Den Haag jaarlijks 6.000 à 7.000 appartementen verkocht. Dit betrof een ruime meerderheid van het ​aantal verkochte woningen (circa 60%).​​

Daarnaast werden binnen de landelijke regio Midden-Holland 400 à 600 appartementen verkocht in deze jaren, wat ongeveer 20% van alle verkochte woningen in deze regio omvatte.

Net als het aantal verkochte woningen blijft ook de mediane transactieprijs stijgen. De mediaan betreft de middelste waarde van alle transactieprijzen (50% ligt erboven, 50% eronder). In de meeste regio’s is, in de afgelopen drie jaar, ieder jaar voor ieder type woning de mediane transactieprijs per m2 gestegen.

Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs.