RES

INTRO

De Provincie Zuid-Holland monitort de voortgang van het transitie proces naar een duurzame energievoorziening via de 5 Klimaatakkoord sectoren (elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw/landgebruik, mobiliteit) en verschillende dwarsdoorsnijdende thema’s. De RES is één van deze cross-sectorale thema’s.

De duurzame voortgang wordt cijfermatig via 4 indicatorgroepen gemonitord: 1) Emissies, 2) Energiegebruik, 3) Groene Groei en 4) Energietransitie.

ALGEMEEN

Het Klimaatakkoord van 2019 beschrijft de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van het Parijsakkoord in 2015. Één van de

afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land door wind en zon opgewekt kan worden.

BELEID

NATIONAAL

Nationale plannen en (Klimaatakkoord) afspraken worden door decentrale overheden In de praktijk gebracht in de Regionale Energie Strategieën (RES). Lokaal op gebiedsniveau, achter de voordeur bij bewoners en in het landschap.

Nederland is verdeeld in 30 energie regio’s om dit duurzaamheidsproces te faciliteren. In een RES beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes wat betreft het opwekken van duurzame elektriciteit (wind en zon) en warmtebronnen om wijken en gebouwen aardgasvrij te maken.

In deze afweging staan vier onderdelen centraal: 1) kwantiteit wat betreft elektriciteit en warmte; 2) ruimtegebruik; 3) bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak en 4) energiesysteemefficiëntie.

In elke RES regio werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. De focus in de RES ligt op de opgaven van de Klimaattafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit.

PROVINCIAAL

In de Provincie Zuid Holland zijn zeven Regionale Energie Strategie (RES) regio’s actief, te weten: Energieregio Rotterdam Den Haag; Drechtsteden; Alblasserwaard; Hoeksche Waard; Goeree-Overflakkee; Holland Rijnland en Midden-Holland.

In elk van deze regio’s werken gemeenten, provincie en waterschap samen met

stakeholders wat betreft de opwekking van duurzame elektriciteit, duurzame warmte en wonen, warmte-opslag en de energie-infrastructuur in het gebied. De provincie zorgt voor een verbindende rol tussen de regio’s; stimuleren lokale energie initiatieven en bevorderen breed draagvlak en elektriciteit besparingen.

FEITEN & CIJFERS

Op verzoek van het ministerie van EZK monitort het PBL de voortgang van de RES’en. De ‘Monitor RES 1.0’ (december 2021) beoordeeld o.a. of de 

voorstellen van de 30 energieregio’s samen het gemeenschappelijke 2030 doel van 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteitsopwekking bereiken.

De 2030 doelen en de ambities in GWh voor de zeven RES regio’s in Zuid-Holland zijn als volgt:

RES Regio 2020 Pijplijn Ambitie 2030 Bod/Doel
Alblasserwaard 35 54 231 320
Drechtsteden 52 89 229 370
Goeree-Overflakkee 260 614 0 874
Hoeksche Waard 180 209 0 389
Holland Rijnland 112 74 955 1141
Midden-Holland 69 43 323 435
Rotterdam-Den Haag 821 487 1492 2800
Totaal 1529 1570 3230 6329

De doelen per RES zijn de biedingen die in juli 2021 in de PBL Monitor RES 1.0 zijn opgenomen. Het is de ondergrens die de RESen aan productie door wind en zon (systemen groter dan 15Wp) in 2030 dienen te leveren. Opgeteld voor de provincie Zuid-Holland levert dat een totaal van 6,3 TWh (oftewel 22,7 PJ). In 2020 is 1,5 TWh gerealiseerd. Het betekent dat ruim een verviervoudiging van de energieproductie uit wind en zon nodig is in de komende tien jaar. Die extra productie moet deels uit concrete plannen (‘pijplijn’) komen, 

het restant vormt de extra ambitie per RES. Een aantal RESen (Goeree en de Hoeksche Waard) heeft die plannen al gereed, alle andere hebben nog een (relatief) grote ambitie open staan.

Op 1 juli 2021 hebben de PZH RES regio’s hun definitieve RES 1.0 rapportage aangeleverd en is  gestart met de uitvoering. In onderstaande tabel de informatie/websites van de RES regio’s in Zuid-Holland en de NPRES download links van de RES 1.0 rapportages.

RES Regio Informatie Concept RES 1.0 rapportages
Alblasserwaard Website Nationaal Programma RES website
Drechtsteden Website
Goeree-Overflakkee Website
Hoeksche Waard Website
Holland Rijnland Website
Midden-Holland Website
Rotterdam-Den Haag Website

DOWNLOADS, WEBLINKS, DATA & MONITORING