Zwemwaterlocaties

In Zuid-Holland zijn verschillende zwemgelegenheden. Dit zijn bijvoorbeeld zwem- en badinrichtingen en open water. Om veilig te kunnen zwemmen in buitenwater, heeft de provincie zwemwaterlocaties aangewezen die in het zwemseizoen regelmatig worden gecontroleerd. Bij 93% van de locaties is de zwemwaterkwaliteit goed of uitstekend. Toch wordt zo’n 40 keer per jaar wordt een negatief zwemadvies afgegeven, omdat het op dat moment niet veilig is om te zwemmen.

​De provincie wijst jaarlijks de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland aan. Grondslag is de “Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden”. Dit gebeurt in nauw overleg met de waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen), de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

en de terreinbeherende organisaties. Sinds 2012 heeft de provincie het toezicht en de controle bij de zwemwaterlocaties neergelegd bij de Omgevingsdienst Midden Holland. De locaties worden in het zwemwaterseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) gecontroleerd en gehandhaafd op veiligheid, hygiëne en zwemwaterkwaliteit.

Zwemwaterlocaties

De provincie Zuid-Holland telt 104 officiële zwemwaterlocaties in oppervlaktewater (peiljaar 2015). Dit aantal kan jaarlijks wijzigen,

bijvoorbeeld omdat locaties minder worden gebruikt of in verval raken. Op andere plaatsen kunnen juist nieuwe locaties worden ontwikkeld.

Grotere kaart weergeven

Monitoring zwemwater

Tijdens het zwemwaterseizoen wordt de waterkwaliteit tweewekelijks gemeten door het waterschap. Hiervoor wordt het water onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën en algen. Als bepaalde normen worden overschreden (zoals de hoeveelheid blauwalg), dan stelt de ODMH een maatregel in. Dit kan zijn een

waarschuwing, negatief zwemadvies en in uitzonderlijke situaties een zwemverbod. Ook de veiligheid en de hygiëne van de zwemwaterlocatie wordt gecontroleerd. In de afgelopen jaren is gemiddeld 40 keer per jaar een negatief zwemadvies afgegeven. Weersomstandigheden zijn hierop van grote invloed.

Communicatie

Jaarlijks publiceert de provincie Zuid-Holland de zwemwaterlocaties die gelden voor het lopende jaar. Deze informatie wordt gepubliceerd in huis-aan-huis-bladen, op de provinciale website en op de landelijke website www.zwemwater.nl. Op deze site staan alle actuele situaties en maatregelen 

per zwemwaterlocatie in heel Nederland. Deze website is een gezamenlijk initiatief van het IPO, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Ook op de locaties zelf is informatie te vinden op informatieborden (zie voorbeeld hieronder).   

Kwaliteitsklassen

Aan iedere zwemwaterlocatie wordt een kwaliteitsklasse toegekend uitgedrukt in 0-3 sterren (van slecht tot uitstekend). Deze kwaliteitsklasse heeft betrekking op waterkwaliteit van de afgelopen 4 jaar. Voor de Zuid-Hollandse locaties geldt dat

93% een kwaliteitsklasse 2 (goed) of 3 (uitstekend) heeft. Op zeven van de 104 locaties is de kwaliteit slecht.