Zoetwatervoorziening

De provincie zet zich in voor voldoende beschikbaarheid en aanvoer van zoetwater voor mens, dier, natuur, landbouw en industrie. In lijn met het Deltaprogramma brengen wij in beeld welke zoetwaterbeschikbaarheid gebruikers kunnen verwachten van de overheid, zowel in normale als in droge jaren. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het Rijk, waterschappen en gebruikers van zoetwater.

Belang van voldoende zoet water

De provincie Zuid-Holland heeft een gunstige zoetwatervoorziening, vanwege de permanente aanvoer van zoet water via de grote rivieren. Dat water wordt goed benut, onder andere voor natuur, drinkwater-productie, procesindustrie en land- en tuinbouw. Ook wordt het water gebruikt voor peilhandhaving, wat nodig is om de stabiliteit van veendijken en bebouwing te handhaven.

De beschikbaarheid van voldoende zoet water van voldoende kwaliteit is echter niet altijd vanzelfsprekend. In droge zomers zijn er al knelpunten in de zoetwatervoorziening en deze nemen naar verwachting toe bij klimaatverandering. Daarom is zoetwatervoorziening een van de onderwerpen in het nationale Deltaprogramma.  

Inzet van Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland wil ook in de toekomst de aanvoer van zoet oppervlaktewater via de grote rivieren benutten voor economische ontwikkeling. Daarom blijft de provincie waken voor behoud van en zo nodig verbetering van deze aanvoer. Dat doet zij samen met andere overheden en gebruikers van zoet water in het Deltaprogramma Zoetwater. In het Deltaprogramma zijn maatregelen afgesproken die de robuustheid van de watervoorziening moeten vergroten. Voor Zuid-Holland zijn de belangrijkste maatregelen:

  • Uitbreiding capaciteit KWA (calamiteitenaanvoer bij extreme droogte): uitvoering door Hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden, realisatie t/m 2021;

  • Optimalisatie inlaat Brielsemeer: uitvoering door Waterschap Hollandse Delta, start eind 2016;
  • Zoetwaterfabriek: uitvoering door Hoogheemraadschap van Delfland, gestart in 2016;
  • Onderzoek naar toekomstige zoetwateraanvoer naar West-Nederland: gezamenlijke onderzoeksagenda ter voorbereiding van nieuwe maatregelen in het Deltaprogamma (vanaf 2022); Coördinerende rol van provincie.
  • Waterbeschikbaarheid: gebiedsprocessen om inzicht waterbeschikbaarheid te vergroten en waar relevant verbeteringen in het waterbeheer af te spreken. Coördinerende rol van provincie.

Waterbeschikbaarheid

Waterbeschikbaarheid is het inzicht in de beschikbaarheid van zoet water onder normale en droge omstandigheden, nu en in de toekomst, én de beheersinspanning die daarvoor wordt geleverd. Dat inzicht helpt om investeringsbeslissingen te kunnen nemen en biedt dus een handelingsperspectief. Het gaat om de beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater.

Waterbeschikbaarheid is ook de naam voor het proces om dit inzicht te verkrijgen, om optimalisaties te verkennen en waar nodig nieuwe of gewijzigde afspraken te maken over maatregelen, verantwoordelijkheden en inspanningen. Dat proces is nieuw. Daarom beginnen we met een aantal pilots om de uitwerking al doende te leren. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een landsdekkend beeld. 

Pilots waterbeschikbaarheid

Provincie Zuid-Holland heeft samen het hoogheemraadschap van Rijnland een pilot Waterbeschikbaarheid uitgevoerd voor de Greenport Boskoop. In de pilot is niet alleen de beschikbaarheid van zoet water beschreven, maar zijn samen met ondernemers uit Boskoop tal van optimalisaties besproken. Van alle  optimalisaties

is in het rapport gedocumenteerd waarom ze op dit moment wel of geen verdere uitwerking krijgen.

Provincie Zuid-Holland heeft samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een pilot gestart voor het Westland. Deze wordt in 2017 worden afgerond.  

Aanvoer verder onder druk

ndringing van zout zeewater is een bedreiging voor inlaatpunten van zoet water langs de grote rivieren. De Nieuwe Waterweg speelt daarin een belangrijke rol. Dit is een open verbinding met de zee. Het Rotterdamse Havenbedrijf wil de Nieuwe Waterweg verdiepen ten behoeve van de bereikbaarheid van de Botlek voor grotere schepen. Provincie Zuid-Holland is als belanghebbende en als adviseur betrokken geweest in de aanloop naar de vergunningverlening. In deze rol heeft de provincie adviezen en zienswijzen ingediend bij Rijkswaterstaat. Mede door de inzet van de provincie zijn voorwaarden opgenomen in de vergunning.

Bijvoorbeeld voorwaarden ten aanzien van de monitoring en compensatie van effecten op de zoetwatervoorziening.  

De kaart hieronder laat verschillende aspecten van zoetwater zien. Zo is het tracé van de Kleinschalige Wateraanvoer te zien (kleur lijn op de kaart). Ook is te zien langs welke weg (kleur pijl)  zout zeewater de rivier op komt en inlaatpunten (kleur stippen) bedreigd. De gebieden met een verschillende kleur krijgen hun water uit een ander deel van het hoofdwatersysteem.

Kaart zoetwatervoorziening (grote kaart)

Grotere kaart weergeven