WOZ-waarde

De gemiddelde Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde in Zuid-Holland is lager dan het landelijk gemiddelde, maar volgt wel een gelijke trend. Tot 2010 nam de gemiddelde WOZ-waarde ieder jaar toe. Na een afname sinds 2010 als gevolg van de crisis op de woningmarkt, is de afgelopen twee jaar de gemiddelde WOZ-waarde weer iets gestegen. In 2017 ligt de gemiddelde WOZ-waarde in Zuid-Holland op €203.000; landelijk is dit €216.000.

 

Gemiddelde WOZ-waarde

De WOZ-waarde zegt iets over de waardering/marktwaarde van het ene gebied ten opzichte van een ander. De WOZ-waarde volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen, maar is niet helemaal vergelijkbaar. Hierin zit een jaar vertraging, vanwege het moment van waardebepaling van de WOZ. Daarnaast betreft de WOZ-waarde zowel koop- als huurwoningen, en gaat het ook om niet-verkochte woningen.

De ontwikkeling van de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop (zie hiervoor de factsheet Woningvoorraad) heeft doorgaans een positief effect op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

De gemiddelde WOZ-waarde in de provincie Zuid-Holland is € 203.000 in 2017. Zoals te zien in de grafiek hierboven (tweede tabblad), volgt Zuid-Holland de landelijke trend van de gemiddelde WOZ-waarde. Het Zuid-Hollandse gemiddelde ligt wel € 13.000 lager dan het landelijk gemiddelde.

In de periode 2005 t/m 2009 is de gemiddelde WOZ-waarde in Zuid-Holland toegenomen met circa 19%. Sinds 2010 is de gemiddelde WOZ-waarde, als gevolg van de crisis op de woningmarkt, in heel Nederland afgenomen. In de periode 2010 t/m 2015 daalde de gemiddelde WOZ-waarde in Zuid-Holland met 14%. Tussen 2015 en 2017 ​is de gemiddelde WOZ-waarde weer gestegen met 4,6%.​

In de topjaren 2007 en 2008 bedroeg de groei rond de 7% per jaar. Het  dieptepunt is 2014 met een daling van 5,4%. In dat jaar bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde in Zuid-Holland € 199.000; dit komt ongeveer overeen met het waardepeil van 2007. In 2015 daalde de gemiddelde WOZ-waarde nog steeds, maar de daling was minder sterk. In 2016 vond een omslag plaats en is de gemiddelde WOZ-waarde licht gestegen. In 2017 was de stijging alweer iets groter. Binnen de afzonderlijke regio’s is meestal dezelfde tendens zichtbaar; alleen bij Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Midden-Holland is pas in 2017 sprake van een stijging.

Ontwikkeling WOZ-waarde gemeenten

In 2017 heeft Wassenaar met € 490.000 verreweg de hoogste gemiddelde WOZ-waarde in Zuid-Holland en is daarmee 6% gestegen ten opzichte van 2015. Op afstand gevolgd door de gemeenten Oegstgeest en Noordwijk met WOZ-waarden boven de € 300.000. De gemiddeld laagste WOZ-waarden komen vooral voor in de Rotterdamse regio, met Schiedam en Rotterdam (€ 149.000 resp. € 153.000) als hekkensluiters. Zie het derde en vierde tabblad voor de absolute respectievelijk relatieve ontwikkelingen.

Tot 2010 kenden alle Zuid-Hollandse gemeenten een jaarlijkse stijging van de gemiddelde WOZ-waarde. Over de periode 2005 t/m 2009 werden de grootste stijgingen gemeten in Oegstgeest (+ € 69.000), Westvoorne (+ € 67.000) en Noordwijk (+ € 61.000). In relatieve zin behoorden Dordrecht, Binnenmaas, Den Haag, Hellevoetsluis en Hardinxveld-Giessendam tot de grootste groeiers (circa 27%) en vertoonde Wassenaar de laagste groei.

In 2010 vond een omslag plaats en vanaf 2011 hadden alle gemeenten te maken met een daling van de gemiddelde WOZ-waarde. De grootste dalingen vanaf 2010 tot 2015 waren in Wassenaar (- € 100.000) en Westvoorne (- € 68.000). In relatieve zin waren Nissewaard (circa -25%) en Zwijndrecht (circa -21%) de grootste dalers in deze periode.

​​​​In 2017 is de gemiddelde WOZ-waarde in Zuid-Holland voor de meeste gemeenten licht gestegen ten opzichte van 2015. De grootste stijging in deze periode was zichtbaar in Wassenaar (+ € 28.000) en Oegstgeest (+ € 22.000). Relatief de grootste stijging vond plaats in Rijswijk (9%) en Leiden (8%). Alleen in Zoeterwoude en Korendijk is de gemiddelde WOZ-waarde iets gedaald (circa -1% respectievelijk -0,5%).​

WOZ-waarde naar type en eigendom

De WOZ-waarde kan tevens worden uitgesplitst naar type woning (eengezins, meergezins) en eigendomssituatie (koop en huur). Zie vijfde en laatste tabblad hierboven.

De gemiddelde WOZ-waarde van eengezinswoningen in de koopsector en de particuliere huursector ligt in Zuid-Holland aanzienlijk hoger dan die van eengezinswoningen van woningcorporaties en meergezinswoningen. Meergezinswoningen van woningcorporaties hebben gemiddeld de laagste WOZ-waarde. Ditzelfde beeld geldt voor heel Nederland. In Zuid-Holland is de gemiddelde WOZ-waarde van eengezinswoningen in de particuliere sector daarbij het hoogst, in heel Nederland betreft dit de eengezinswoningen in de koopsector.

De gemiddelde WOZ-waarden naar type en eigendom kunnen aanzienlijk verschillen tussen de Zuid-Hollandse regio’s. Deze zijn bij de regio Drechtsteden lager en in de regio Den Haag juist hoger in vergelijking tot de andere regio’s. Daarbij is in regio Den Haag, in tegenstelling tot de andere regio’s, de gemiddelde WOZ-waarde​ van eengezinswoningen in de particuliere huursector beduidend hoger dan van eengezins-koopwoningen. Ditzelfde geldt voor de regio Goeree-Overflakkee, hoewel het verschil daar slechts minimaal is. ​

Bij meergezinswoningen gaat het om flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen e.d..

Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek, Lokale Monitor Wonen​. De jaren 2016 en 2017 zijn gebaseerd op voorlopige cijfers.