Woningvoorraad

De woningvoorraad in Zuid-Holland is in de periode 2005-2017 met gemiddeld circa 11.500 woningen per jaar toegenomen. Daarin zit het effect verweven van de invoering van een nieuw registratiesysteem (BAG) in 2012. De afgelopen vier jaar is de stijging gemiddeld circa 10.000 woningen. Eind 2017 omvatte de totale woningvoorraad 1.677.634 woningen. Als gevolg van de crisis vond er na 2009 minder nieuwbouw plaats. De laatste paar jaar neemt dit weer toe, maar de omvang van de nieuwbouw is nog niet op het niveau van voor de crisis.

 

De provincie heeft in haar beleid (Visie Ruimte en Mobiliteit) opgenomen dat ​​vraag en aanbod van woningen kwantitatief en kwalitatief in balans moeten zijn.

De woningvoorraad is een belangrijk gegeven voor de kwantitatieve aanbodzijde van de balans.

Landelijke opschoning en overgang naar BAG

In de overgang van het jaar 2007 naar 2008 heeft het CBS de woningvoorraad landelijk opgeschoond. Dit heeft voor Zuid-Holland geleid tot een ee​nmalige verhoging van de woningvoorraad met 1.272 woningen. Per gemeente kunnen de verschillen zowel positief als negatief uitvallen.
Vanaf 2012 is er een ander registratiesysteem ingevoerd: de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierbij is ook de gehanteerde definitie van een woning veranderd. Alle bestaande naderhand geregistreerde woningen zijn opgenomen als “overige toevoeging”. Sommige woningen waren al door CBS geregistreerd; deze zijn opgenomen als correctie.

Voor heel Zuid-Holland heeft dit geleid tot een ophoging van de voorraad met 18.052 woningen. Zie het tweede tabblad hierboven. Grote verschillen treden op in de samenstelling van de mutatiebestanden; met name de categorie “overige toevoegingen” en “administratieve correcties” vallen veel hoger uit dan in voorgaande jaren. De belangrijkste verschillen tussen de Woningregistratie en de BAG zijn in een bijlage onderaan deze pagina weergegeven.

Ontwikkeling en mutaties in de woningvoorraad

De omvang van de woningvoorraad in Zuid-Holland is in de periode 2005-2017 per saldo met gemiddeld circa 11.500 woningen per jaar toegenomen. Daarin zit het effect van de nieuwe wijze van woningregistratie (BAG) verweven. De afgelopen vier jaar is de stijging gemiddeld circa 10.000 woningen. Eind 2017 omvatte de totale woningvoorraad 1.677.634 woningen. Het derde t/m vijfde tabblad geven verschillende overzichten.

Toevoegingen aan de woningvoorraad bestaan met name uit nieuwbouw, en daarnaast uit overige toevoegingen als splitsing, verbouwing of verandering van gebruiksfunctie (van utiliteit naar woning). Onttrekkingen aan de woningvoorraad bestaan uit sloop en overige onttrekkingen, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie (van woning naar utiliteit).

​De opvallende opleving van het groeipercentage van de woningvoorraad in 2011 (wat dus een grotere groei dan normaal tussen 2011 en 2012 betekent) heeft vooral een administratieve oorzaak: de introductie van de BAG. Door de wijziging van de te hanteren definitie van woningen vond er bij de gemeenten een inhaalslag plaats bij de woningregistratie. ​

Veel reeds bestaande woningen die voorheen niet als woning werden aangemerkt, moesten alsnog in de BAG aangemeld worden.

De exacte omvang van dit effect is niet te achterhalen. Het BAG-effect is in de jaren erna van steeds minder invloed op de cijfers.
Bij nieuwbouw is het BAG-effect veel geringer, omdat dit alleen geldt voor nieuwe wooneenheden die voorheen niet, maar nu wel geregistreerd worden. Oftewel, wooneenheden die voorheen niet onder de definitie woning vielen vormen slechts een klein aandeel van alle nieuwbouw. Het verloop van de nieuwbouw geeft daarmee een betrouwbaarder beeld van de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt. Maar ook hier is er een (licht) BAG-effect. ​

De gevolgen van de crisis op de woningmarkt zijn vanaf 2009 duidelijk te zien: de nieuwbouw was in de jaren daarna aanzienlijk minder. De laatste paar jaar neemt de omvang van de nieuwbouw weer toe, maar is nog niet op het niveau van voor de crisis.

Type en prijs van woningen naar eigendom

De woningvoorraad kan vervolgens dieper worden onderverdeeld naar verschillende eigenschappen. In het zesde tabblad van de visualisaties hierboven is de woningvoorraad per regio onderverdeeld in het woningtype en de woningprijs per eigendomsvorm.

​Verschillen hierin zijn merkbaar tussen de regio’s. Zo bestaat met name in de landelijke regio’s de meerderheid van de woningen uit eengezinswoningen, ongeacht de eigendomsvorm.

Dit terwijl de woningcorporaties en particuliere verhuurders in de meer verstedelijkte regio’s met name meergezinswoningen verhuren. Dit betreft woningen die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormen (flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten). Verder valt op dat in de meer verstedelijkte regio’s relatief veel koopwoningen in het goedkope segment (minder dan € 170.000) vallen. 

Aandeel leegstand van de woningvoorraad

In het zevende en daarmee laatste tabblad van de visualisatie hierboven worden de leegstandscijfers weergegeven in relatie tot de woningvoorraad. Daarnaast is ook het aandeel dat leeg staat weergegeven in percentages. De cijfers zijn onderverdeeld in verschillende eigendomsvormen en zijn beschikbaar per regio.

​Er zijn geen grote verschillen tussen de regio’s zichtbaar van het aandeel leegstand per eigendomsvorm. Opvallend is wel dat bij alle regio’s het aandeel leegstaande woningen van overige verhuurders vele malen groter is dan het aandeel leegstaande koop- of corporatiewoningen. ‘Overige verhuurders’ betreffen particuliere verhuurders, bedrijven en institutionele beleggers, en een categorie onbekend.

Bijlage

Belangrijkste verschillen tussen Woningregistratie en BAG

Bron

​Centraal Bureau voor de Statistiek, Lokale Monitor Wonen