Woningvoorraad HOV

Het deel van de woningvoorraad dat ligt binnen de invloedssfeer van stations die deel uitmaken van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-net van Zuid-Holland is al jaren ongeveer gelijk. Zo’n 71% van alle woningen in Zuid-Holland ligt binnen het invloedsgebied van het HOV-net. De regionale verschillen daarentegen zijn erg groot: ‘stedelijke’ regio’s zijn veel beter aangesloten op het HOV-net dan landelijke regio’s. Van de in de jaren 2012-2017 nieuw gebouwde woningen ligt 63% binnen de invloedssfeer van het HOV-net.

 

Het streven van Zuid-Holland is om verstedelijking zoveel mogelijk te concentreren binnen de bestaande bebouwde ruimte. Binnen het bebouwd gebied wordt bij voorkeur gebouwd in gebieden die goed ontsloten zijn door een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-) net.

Deze benadering beperkt het stedelijk ruimtebeslag en stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. Het is een uitwerking van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’, die landelijk is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Woningvoorraad

Het deel van de woningvoorraad van Zuid-Holland dat ligt binnen het invloedsgebied van het HOV-net is al jaren ongeveer gelijk. Op 1 januari 2018 ligt van de totale Zuid-Hollandse woningvoorraad 23% binnen het invloedsgebied van een nationaal (Stedenbaan)station en 9% van een regionaal treinstation. Daarnaast ligt 39% in de nabijheid van metro, sneltram of HOV-busverbinding. Bij elkaar is hiermee een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van 71% van alle woningen verzekerd. Bijna 500.000 woningen liggen buiten het invloedsgebied van het HOV-net. Zie het tweede tabblad hierboven.

De invloedsgebieden zijn gebaseerd op een cirkel met een straal van 1200m rond een station of halte voor het Nationale railnet, het Regionale railnet en voor de Rotterdamse metrolijnen. Voor het overige HOV-net geldt een straal van 800m.

De regionale verschillen in bereikbaarheid van het openbaar vervoer zijn groot. De meest ‘stedelijke’ regio’s (Den Haag, Rotterdam) zijn het beste aangesloten op het HOV-net; de landelijke regio’s veel minder of (in het geval van Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard) zelfs helemaal niet.

Nieuwbouw en overige toevoegingen

Nieuwe woningen die erbij komen in de provincie Zuid-Holland (door nieuwbouw of overige toevoegingen) veranderen niet veel aan de verhouding wel/niet binnen de invloedssfeer van het HOV-net. Van de circa 110.000 nieuwe woningen in Zuid-Holland in de periode 2012 t/m 2017 bevindt eveneens 71% zich binnen het invloedsgebied van het HOV-net. Ook hier zijn de regionale verschillen groot en vergelijkbaar met die van de totale woningvoorraad. Zie het derde tabblad.

Als we puur kijken naar nieuwbouw (dus zonder overige toevoegingen, zoals splitsingen, verbouwingen of veranderingen van gebruiksfunctie), dan blijkt dat 63% van de in de jaren 2012-2017 nieuw gebouwde woningen binnen de invloedssfeer van het HOV-net ligt. Dit is dus een relatief lager aandeel.

Een overzicht van de ontwikkelingen per regio/gemeente is te vinden op het vierde tabblad.

Bronnen

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Kadaster. Bewerkingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Provincie Zuid-Holland.