Woningvoorraad binnenstedelijk

Circa 97% van de huidige Zuid-Hollandse woningvoorraad ligt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD2014). Regionaal zijn hierin duidelijke verschillen te zien: in de ‘stedelijke’ regio’s liggen relatief meer woningen binnen BSD dan in landelijke regio’s. Van de toevoegingen aan de woningvoorraad van de afgelopen zes jaar ligt 95% binnen de BSD2014. Voor alleen de nieuwbouw (exclusief overige toevoegingen) is dit 93%.

 

​​​Het streven van Zuid-Holland is om verstedelijking zoveel mogelijk te concentreren binnen de bebouwde ruimte; met name in en rond steden in het stedelijk netwerk. Het is een uitwerking van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’, die is vastgelegd in de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
De BSD2014 is het bestaande stads- en dorpsgebied in het jaar 2014. Dit is bepaald aan de hand van luchtfoto’s van dat jaar. Om vast te stellen welk deel van de woningen binnen of buiten BSD valt, maken we gebruik van een intelling van deze woningen op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Woningvoorraad

​​​Over de periode 2012 t/m 2017 is het deel van de Zuid-Hollandse woningvoorraad dat binnen het BSD valt ongeveer gelijk: steeds zo’n 97%. Begin 2018 staan er ruim 51.000 woningen buiten het BSD; dat is circa 3% van de totale woningvoorraad van Zuid-Holland. Relatief komen deze woningen het meest voor in de landelijke regio’s, met name in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. In absolute aantallen staan de meeste woningen buiten het BSD in de regio Holland Rijnland. Zie het tweede tabblad hierboven.

Woningen die buiten het BSD vallen, liggen in zes op de tien gevallen ook buiten lintbebouwingen. In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden komt lintbebouwing buiten BSD relatief het meest voor.

Nieuwbouw en overige toevoegingen

In de periode 2012-2017 ligt het aandeel toevoegingen binnen het BSD voor heel Zuid-Holland op 95%. Toevoegingen die buiten het BSD gelegen zijn, liggen vaak ook buiten lintbebouwingen. Zie het derde tabblad.

De landelijke regio’s, met name Goeree-Overflakkee, Midden-Holland en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, scoren hierin wat lager dan de meer stedelijke regio’s. De hoogste score (98%) wordt behaald in de regio met het minste landelijk gebied: Drechtsteden. De percentages vertonen door de jaren heen een wisselend beeld.

De toevoegingen, zoals hier bedoeld, bestaan uit nieuwbouw en overige toevoegingen. ‘Overige toevoegingen’ zijn splitsingen, verbouwingen of veranderingen van gebruiksfunctie (van utiliteit naar woning). Gemiddeld genomen is bij nieuwbouw vaker sprake van bebouwing buiten het BSD (7%) dan bij overige toevoegingen (3%).

Een overzicht van de ontwikkelingen per regio/gemeente is te vinden op het vierde tabblad.

Bronnen

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Kadaster. Bewerkingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Provincie Zuid-Holland.​