Watersport en recreatief varen

Ruim 1 op de 5 inwoners van Zuid-Holland doet aan watersport. Er vinden 5,6 miljoen watersportactiviteiten per jaar plaats. Zuid-Holland is daarmee een belangrijke watersportprovincie. Belangrijk onderdeel is de recreatievaart. Een deel van de vaartochten vindt plaats over het Basis Recreatie Toervaart Netwerk (BRTN). Het betreft zo’n 130.000 Zuid-Hollanders die hier gebruik van maken. 

Recreatietoervaartnet

Het is voor de provincie belangrijk het netwerk van bevaarbare wateren als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet te behouden en te ontwikkelen. De provincie maakt afspraken met waterschappen, gemeenten en ondernemers om dit netwerk voor de gebruiker te verbeteren en op een goede manier te onderhouden. Een goed en aantrekkelijk vaarnetwerk is belangrijk

om steden en platteland met elkaar te verbinden en om het buitengebied beleefbaar te maken vanaf het water.

​Het recreatietoervaartnet in Zuid-Holland heeft een lengte van 530 kilometer. Hierin zijn diverse recreatievoorzieningen aangelegd, zoals aanlegsteigers en passantensteigers.

Gebruikerstevredenheidsonderzoek Vaarwegen 2016

Door het samenwerkingsverband van beheerders van water en vaarwegen (Water Ontmoet Water) is in 2016 een rapport uitgebracht over de tevredenheid bij vaarweggebruikers ten aanzien verschillende vaarwegaspecten. Uit de enquête blijkt dat Zuid-Holland over de hele linie ruim voldoende tot goed scoort. Onderdelen die hier positief (zeer tevreden) en negatief (zeer ontevreden) uit naar voren komen, zijn veiligheid en kwaliteit van de vaarweg respectievelijk het aanbod van diverse voorzieningen langs de vaarweg. Verder laat het onderzoek zien: 

-Vaarweggebruikers zijn het (zeer) tevreden over de ‘veiligheid bij en in de sluizen’ (92 %);

-Over de ‘kwaliteit van de vaarweg’ is 92 % (zeer) tevreden, dit percentage is hoger dan het landelijke gemiddelde. Het betreft het beheer, de voorzieningen, de verkeersveiligheid en veiligheid bij bruggen en sluizen;

-Vaarweggebruikers zijn ontevreden over de ‘afvalinzameling en milieuservicepunten’ aan de vaarweg (33 %). Dit percentage is bijna twee keer zo hoog als het landelijke ontevredenheidspercentage over dit aspect;

-Daarnaast zijn vaarweggebruikers (zeer) ontevreden over ‘beschikbaarheid van overnachtingslocaties’ aan de vaarwegen in Zuid-Holland, de voorzieningen langs de vaarweg (toeristisch-recreatief) (gemiddeld 30 %).

Watersporters in en buiten Zuid-Holland

Zuid-Hollandse watersporters maken zowel voor actieve vormen van watersport, als voor varen en zeilen, in ieder geval jaarlijks gebruik van de faciliteiten in hun eigen provincie. Voor actieve watersport zijn ook Zeeland en Noord-Holland populair. Friesland en Noord-Holland worden door meer dan 20% van de Zuid-Hollandse vaarders/zeilers bezocht.

Zuid-Holland is onder actieve watersporters uit Nederland het meest populair. 27% van de actieve watersporters maakte minimaal een keer gebruik van de Zuid-

Hollandse gebieden. Friesland en Noord-Holland zijn in Nederland de meest populaire gebieden voor varen en zeilen, gevolgd door Zuid-Holland.

Varen of zeilen met een kajuitboot is de meest populaire watersportactiviteit in aantal activiteiten. Het varen in een sloep heeft jaarlijks de meeste beoefenaars. Onder de actieve watersport is roeien de populairste activiteit in aantal activiteiten. Kanoën had de meest beoefenaars.

Bekendheid, gebruik en waardering vaarnetwerk

De waardering, bekendheid en gebruik van het vaarroutenetwerk is in 2015 onderzocht (NBTC NIPO Research). Zo’n 26% van de inwoners van Zuid-Holland is bekend of zeer bekend met het netwerk voor varen of heeft er wel eens van gehoord. Een veel grotere groep heeft er nog nooit van gehoord (69%). 

Van de groep Zuid-Hollanders die bekend is met het netwerk of er wel eens van 

heeft gehoord, heeft zo’n 17% gebruik gemaakt van dit vaarnetwerk. Dit komt neer op zo’n 130.000 inwoners.

Van de groep Zuid-Hollanders die het vaarnetwerk gebruikt, is 59% tevreden of zeer tevreden. De groep (zeer) ontevreden gebruikers is zo’n 6%. De rest weet het niet of heeft een neutraal antwoord ingevuld.

Aantrekkelijkheid Zuid-Hollandse watersportgebieden

De drie onderzochte watersportgebieden in Zuid-Holland zijn voor verschillende watersportactiviteiten aantrekkelijk. Zo is het Deltagebied met name aantrekkelijk voor duiken en het Noordzeegebied voor surfen. Het Plassengebied wordt voor veel vormen van watersport 

als aantrekkelijk beschouwd. Opvallend is dat de totaalwaarderingen van de verschillende watersportgebieden door vaarders/zeilers weinig uiteenlopen. Ook is er weinig verschil in waardering tussen Zuid-Hollanders en gebruikers uit andere provincies.