Vraag en aanbod recreatie

Het gebruik en de waardering van groengebieden wordt versterkt als er een goede ‘match’ is tussen de vraag en het aanbod. Om dit te meten is de leefstijlatlas ontwikkeld; van iedere recreant wordt een ‘leefstijlprofiel’ vastgesteld. Inzicht in de leefstijlvoorkeuren kan helpen om met beheer, inrichting en communicatie beter aan te sluiten op de behoeften van de recreant.

Leefstijlaltlas Degrecreatie

Gemiddeld komt 60 tot 70% van de bezoekers aan groengebieden uit de eigen regio. Het is dus belangrijk om te weten wat de voorkeuren zijn van omwonenden. De Leefstijlatlas Dagrecreatie geeft inzicht in de wensen en het gedrag van inwoners. Er is eenvoudig te zien waar bijvoorbeeld vooral de mensen wonen 

die op zoek zijn naar een wandeling en waar de fanatieke mountainbikers wonen. Met de gegevens van de Leefstijlatlas in de hand kan de provincie haar groenbeleid beter afstemmen op de wensen van de verschillende typen recreanten. En ook voor andere beleidsmakers, beheerders en ondernemers is de informatie interessant bij de ontwikkeling van hun aanbod. 

Zeven recreantenprofielen 

De Leefstijlatlas beschrijft zeven recreantenprofielen, gekoppeld aan verschillende belevingswerelden. Er is bijvoorbeeld een profiel ‘gezellig samen’ (denk aan buurtbarbecue en met de familie een speurtocht doen) en een profiel ‘stijlvol & luxe’ (denk aan een bezoek aan een chic restaurant en een wellness-arrangement). In Zuid-Holland hebben de meeste inwoners profiel ‘gezellig lime’,

maar tussen gemeenten kunnen grote verschillen zitten. Tot op buurtniveau is te vinden hoe de verdeling is tussen de zeven profielen. Elk profiel heeft een eigen kleur gekregen. De profielen zijn ontwikkeld door de RECRON Innovatie Campagne. De Leefstijlatlas is samengesteld door SAMR (voorheen SmartAgent Company).

Grotere kaart weergeven

Voorbeeld vraag-aanbod Rottemeren en Bentwoud 

Een voorbeeld is de vraag-aanbod analyse Rottemeren en Bentwoud. Onderzocht is hoe initiatieven en ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod. Hierdoor ontstaat een gevarieerd en samenhangend recreatief aanbod voor een optimale groenbeleving.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ‘uitbundig geel’ en ‘creatief en inspirerend rood’ relatief veel aanbod vinden dat aantrekkelijk is voor hen is. Ook ontbreekt aantrekkelijke horeca voor de ‘rode’ leefstijlconsument. En er ontbreken vaarmogelijkheden voor de leefstijl ‘aqua’.

Toolkit voor terreinbeheerders

In opdracht van de Groenservice Zuid-Holland is een ’toolkit’ ontwikkeld met praktische handvatten om vraaggericht te gaan werken. Deze toolkit maakt het voor recreatie- en natuurbeheerders mogelijk om een globale, richtinggevende vraag-aanbodanalyse te maken voor een concreet gebied. De toolkit gaat in op kenmerken van de bezoekers en van het aanbod (natuur- of groengebied). Door vraag en aanbod te vergelijken kan de gebruiker keuzes maken in doelgroepen die richting kunnen geven aan de ontwikkeling van een gebied.