Recreatief wandelen

In Zuid-Holland werden in 2016 maar liefst 82 miljoen wandelingen ondernomen, de provincie is daarmee koploper in Nederland. Een deel van die wandelingen gaat over het provinciaal wandelroutenetwerk, dat samen met de Langeafstand Wandelroutes (LAW) en Boerenlandpaden de basis vormt van het wandelnetwerk in Zuid-Holland. 

​​​​​​​​​Aanleg, beheer en onderhoud

De provincie heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een provincie dekkend en aantrekkelijk wandelroutenetwerk, bewegwijzerd door middel van een knooppuntsysteem. Voor vele kilometers netwerk is subsidie verstrekt voor de aanleg. De nota Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020 vormt hiervoor de basis. De regio’s, zoals gemeenten, werken het netwerk in detail uit en gaan aan de slag met de aanleg. Er wordt gelet op een goede aansluiting op de bestaande 

Langeafstand Wandelpaden om de uitwisseling tussen de landelijke en regionale netwerken te verbeteren. Ook knelpunten in het bestaande netwerk worden opgelost.

Het beheer en onderhoud van het provinciaal wandelroutenetwerk is voor rekening van de betreffende regio’s, zoals gemeenten. Het onderhoud van de Lange afstandwandelroutes wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Wandelnet.

​​Lengte wandelroutenetwerk

De totale lengte van het wandelroutenetwerk is 3.850 km (peildatum feb 2018). De langeafstandwandelroutes (circa 500 km) en boerenlandpaden (82 km met provinciale bijdrage) maken hier deel van uit. Om witte vlekken in het netwerk op te

vullen en de netwerken op elkaar aan te laten sluiten, wordt in de periode 2017-2019 nog eens een kleine 700 km aangelegd. Eenmaal klaar worden de netwerken opgenomen in de wandelrouteplanner en wandelrouteapp. 

Grotere kaart weergeven

Waardering, bekendheid en gebruik 

In 2015 is onderzoek gedaan naar waardering, bekendheid en gebruik van het wandelroutenetwerk (NBTC NIPO Research, 2015). Hieruit blijkt dat 26% van de Zuid-Hollanders in enige mate bekend is met het wandelroutenetwerk. 

Hiervan geeft 21% aan ook daadwerkelijk gebruik te maken van het netwerk. Van de groep die gebruikt maakt van het netwerk, is 64% (zeer) tevreden met het netwerk.  

Kosten wandelroutenetwerk

De provincie Zuid-Holland heeft in de afgelopen jaren bijna € 4,8 miljoen geïnvesteerd in wandelroutenetwerken.

De kosten van aanleg (inclusief voorbereiding, communicatie etcetera) bedragen ongeveer € 1.000 per kilometer.

Nationale wandelmonitor 2016

In 2016 is door Stichting Wandelnet de Nationale wandelmonitor uitgebracht. Daaruit blijkt dat wandelen de meest populaire vrijetijdsbesteding is; met 441 miljoen activiteiten staat wandelen (minimaal 1 uur aaneengesloten) met stip op nummer één. Naast landelijke cijfers worden in de Nationale wandelmonitor

ook de provincies onderling vergeleken. Daaruit blijkt dat in Zuid-Holland ongeveer 82 miljoen wandelingen van een uur of langer worden ondernomen (19% van het landelijk totaal aantal wandelingen). De provincie Zuid-Holland is daarmee koploper.