A_Rapport Kwalitatieve Woningbehoefteverkenning

In de kwalitatieve woningbehoefteverkenning is beschreven hoe mensen anno 2018 (willen) wonen in Zuid-Holland en welk soort woningen tot 2030 gebouwd moeten worden om tegemoet te komen aan de woonwensen die uit dit onderzoek naar voren komen. Het onderzoek laat zien dat er vraag is naar allerlei nieuwe woningen. Het gaat de provincie vooral om sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, middenhuurwoningen, meergezinswoningen en woningen voor kleine huishoudens.

Onderaan deze pagina zijn het rapport en de bijbehorende provinciale en regionale factsheets gepresenteerd. De provincie hanteert deze als uitgangspunt voor gesprek over regionale woonvisies en regionale woningbouwprogramma’s. Op de pagina hiervoor zijn de dashboards met de achterliggende cijfers van diverse figuren uit het rapport en de factsheets te vinden.

Achtergrond 

De provincie heeft in haar omgevingsbeleid opgenomen dat zij samen met gemeenten en andere partijen op regionaal niveau voorziet in voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen. Voor de provincie is de actuele Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland uitgangspunt voor het gesprek over de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte.

De Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland bestaat uit enerzijds een raming van de kwantitatieve woningbehoefte oftewel de gewenste woningvoorraadtoename en anderzijds een verkenning van de kwalitatieve woningbehoefte.

De actuele raming van de gewenste woningvoorraadtoename is hier te vinden op de Staat van Zuid-Holland.

De Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019 die door ABF Research in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd, is gebaseerd op enquête- en prognoseonderzoek. Het gaat hierbij niet zozeer om hoeveel woningen te bouwen als wel om welke woningen te bouwen op basis van toekomstvoorspellingen. Dit onderzoek vindt driejaarlijks plaats, nadat de uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) beschikbaar zijn.

Ook de provinciale Woonbarometer geeft inzicht in de ontwikkeling van de woningvoorraad. Waar de Woonbarometer vooral terugkijkt, kijkt de Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland ook vooruit. Beide instrumenten vullen elkaar dan ook aan. De Woonbarometer is hier te vinden op de Staat van Zuid-Holland.

Kwalitatieve behoefteverkenning

De kwalitatieve woningbehoefteverkenning begint met een beeld van hoe mensen anno 2018 (willen) wonen en of dit afwijkt in de tijd (2009, 2012 en 2015) en van het landelijke beeld. Dit beeld is vooral gebaseerd op de uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2018 waarin mensen onder meer zeggen hoe zij willen wonen, en op onderdelen aangevuld met uitkomsten van De Grote Omgevingstest (DGOT) 2018. Zie de bijlagen voor het DGOT-rapport.

Daarna volgt een beeld van hoe tussen 2019 en 2030 de omvang en samenstelling van huishoudens verandert en de woningvoorraad zich als gevolg van een ‘consumentgericht’ aanbod ontwikkelt. Dit beeld is gebaseerd op de uitkomsten van het woningmarktmodel Socrates van ABF Research waarin de woonvoorkeuren van mensen een rol spelen.

Toepasbaarheid

Sommige regio’s gebruiken voor de woonmilieutypering naast of in plaats van de ABF-indeling een indeling die is gestoeld op de ‘Rosetta’-methodiek. Daarom heeft de provincie ABF Research gevraagd om de uitkomsten vertalen. De uitkomsten per ‘DGOT’-woonmilieu hebben een indicatieve waarde en dienen vooral als handreiking naar regio’s die werken met de ‘DGOT’-indeling.

De kwalitatieve woningbehoefteverkenning geeft een ‘consumentgerichte’ toekomstige voorraadontwikkeling. Het beschrijft wat er gebeurt als de voorkeuren van consumenten worden gevolgd. Voor overheden, woningcorporaties en marktpartijen kunnen er goede redenen zijn om hiervan af te wijken. Zo kunnen afwegingen over de ruimtelijke ordening, infrastructuur, financiële haalbaarheid, afzetrisico’s en lokale condities redenen zijn om de woningbouwprogrammering anders in te vullen dan het model als meest consumentgericht weergeeft.

Bijlagen 

Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019 (ABF Research, 2020)

Factsheet provincie Zuid-Holland (ABF Research, 2020)

Factsheet regio’s Alblasserwaard – Drechtsteden (ABF Research, 2020)

Factsheet regio’s Goeree-Overflakkee – Hoeksche Waard (ABF Research, 2020)

Factsheet regio Haaglanden (ABF Research, 2020)

Factsheet regio Holland Rijnland (ABF Research, 2020)

Factsheet regio Midden-Holland (ABF Research, 2020)

Factsheet regio Rotterdam (ABF Research, 2020)

De Grote Omgevingstest (Springco, 2018)