Overdracht provinciale recreatiegebieden

De provincie Zuid-Holland heeft een aantal recreatiegebieden in eigendom en beheer, de zogenoemde provinciale recreatiegebieden (PRG’s). Vaak zijn deze gebieden in bezit gekomen als gevolg van zandwinning of de aanleg van een weg. De provincie draagt deze gebieden de komende jaren over aan andere overheden. Een deel hiervan is al overgedragen. De totale overdracht betreft 26 gebieden met een oppervlakte van circa 670 hectare.

​​Efficiënter beheer

De provincie is van mening dat het beheer van de PRG’s efficiënter kan worden georganiseerd. Daarom is besloten om eigendom en beheer van deze terreinen over te dragen. De recreatiegebieden worden in eerste instantie aan gemeenten aangeboden. Een aantal gebieden heeft vooral een natuurfunctie;

deze worden openbaar aangeboden aan natuurbeheerders. Bij de overdracht wordt ook gekeken hoe de ecologische en recreatieve kwaliteit kan worden verhoogd. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de gebieden, die vaak in de nabijheid van de stad liggen en dus interessant zijn voor stedelingen.

Afspraken bij overdracht

De gebieden worden overgedragen met een zogenaamde instandhoudingsverplichting. Dit betekent dat de doelen voor het gebied, zoals recreatie en/of natuur, van kracht blijven. De vergoeding

van het beheer wordt bij recreatiegebieden geregeld via een afkoopsom, of, bij natuurgebieden, via bijvoorbeeld de subsidieregeling voor natuurbeheer (Subsidieregeling Natuur en Landschap). ​

Ligging en omvang PRG’s

De oorspronkelijke opgave betrof de overdracht van 26 provinciale recreatiegebieden met een totale oppervlakte van circa 670 ha. Verreweg het grootste gebied is de PRG Vlietland (290 ha),

de overdracht hiervan is nog niet gepland. In maart 2017 waren 19 gebieden overgedragen met een totale oppervlakte van circa 227 ha (34% van de totale oppervlakte). 

Overzichtskaart