Motorvoertuigenbezit

De omvang van het motorvoertuigenbezit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de mobiliteit in Zuid-Holland. Zo kan een stijging van het personenautobezit leiden tot meer automobiliteit. Het bezit van personenauto’s in Zuid-Holland is, in de periode 2006-2017, met 13,3% toegenomen tot een aantal van 1.543.009. In Nederland is het aantal personenauto’s in dezelfde periode eveneens met 16% gestegen. Tot een aantal van 8.222.974.

​​​​​​​​Ontwikkeling motorvoertuigen in Nederland en Zuid-Holland

In de periode 2007-2016 is het aantal personenauto’s, voertuigen met een bromfietskenteken en motorfietsen toegenomen. Het aantal personenauto’s in Zuid-Holland nam vooral tussen 2007 en 2012 toe, daarna volgde tot en met 2014, een aantal jaar met weinig ontwikkeling. In het laatste jaar is een sterkere toename zichtbaar. Hiermee vertoont Zuid-Holland een zelfde ontwikkeling als in geheel Nederland. 
De toename in het aantal voertuigen met een bromfietskenteken komt vooral voor rekening van het aantal snorfietsen. Het totaal aantal bedrijfsmotorvoertuigen zoals; vrachtauto’s, bestelauto’s en bijvoorbeeld bussen is in Zuid-Holland in deze periode afgenomen. Waarbij deze afname vooral voor rekening komt van een daling van het aantal vracht- en bestelauto’s. Een toename is zichtbaar bij de aanhangwagens en opleggers.

Personenautobezit

Het aantal personenauto’s is in de periode 2006-2017 in Zuid-Holland met 13,3% toegenomen tot een aantal van 1.543.009 Het aantal personenauto’s per 1.000 inwoners is in deze periode gestegen van 393 naar 422. Na Noord-Holland heeft Zuid-Holland hiermee het laagste aantal auto’s per 1.000 inwoners (bron CBS). In de periode 2006-2017 is het aantal personenauto’s in Nederland met 16% gestegen. Per 1.000 inwoners is het autobezit in Nederland 481 (434 in 2006). In 2017 was zowel in Nederland als Zuid-Holland sprake van een stijging van het autobezit ten opzichte van een jaar eerder. Binnen Zuid-Holland is een duidelijk onderscheid waar te nemen in het autobezit per 1.000 inwoners binnen de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en het deel van Zuid-Holland buiten dit gebied, overig Zuid-Holland (OZH). In overig Zuid-Holland ligt het autobezit per 1000 inwoners een stuk hoger dan in de beide regio’s. Ook is in de periode 2006-2017 het autobezit per 1000 inwoners in OZH meer gegroeid (+9,3%) dan in de MRDH (+6,2%). Binnen de MRDH is het autobezit in het voormalige stadsgewest Haaglanden hoger dan in de voormalige stadsregio Rotterdam. Met name in 2017 is het aantal auto’s in het Haagse deel van de MRDH fors toegenomen. (+ 2,5%) terwijl de bevolking met 0,9% toenam.

In onderstaande dashboard zijn de cijfers per gemeente opgenomen voor de periode 1980-2016

Ontwikkeling van het aantal vrachtauto’s

Het totaal in Nederland geregistreerde aantal vrachtwagens is in de periode 2006-2017 met 3,6% afgenomen tot 136.400. In 2017 is het aantal vrachtauto’s in Nederland voor het tweede jaar op rij toegenomen. Sinds 2014 zijn er bijna 2500 meer vrachtwagens in Nederland geregistreerd. Het aantal in Zuid-Holland geregistreerde vrachtauto’s is in dezelfde periode sterker afgenomen (-8,9%) tot een aantal van 25.600. In 2017 is het aantal ten opzichte van 2016 met 88 vrachtwagens toegenomen.
In de periode 2006-2009 nam het aantal vrachtauto’s in Zuid-Holland nog met 6% toe. Vanaf 2009 tot en met 2014 heeft zich een behoorlijke daling voorgedaan. De economische crisis speelde hierin een belangrijke rol, maar ook het feit dat er de laatste jaren een toename is van het aantal vrachtauto’s met een kentekenregistratie in Oost-Europa. Daarnaast worden er steeds meer goederen vervoerd met bestelauto’s in plaats van vrachtauto’s. Nu de economie weer aan is getrokken is het aantal vrachtwagens weer stijgend.

 

Ontwikkeling van het aantal bestelauto’s

De ontwikkeling van het aantal geregistreerde bestelauto’s laat tot en met 2015 ongeveer hetzelfde beeld zien als bij de vrachtauto’s. Sinds 2016 is het aantal bestelauto’s aan het toenemen. Het totaal aantal geregistreerde bestelauto’s liet in de periode 2006-2015 in Nederland een daling zien van 5,6% tot 815.000. Sinds 2015 is dit aantal toegenomen tot 852.600 in 2017, dit is nog maar 1,2% minder
dan in 2006. De aantrekkende economie en de fors stijgende verkopen via het internet dragen hieraan bij. Zuid_Holland vertoont een zelfde beeld; tot en met 2015 een daling van het aantal bestelauto’s (-7,9%) en daarna een toename tot 146.160 bestelauto’s in 2017. (-4,7% t.o.v. 2006).