Motorvoertuigenbezit

De omvang van het motorvoertuigenbezit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de mobiliteit in Zuid-Holland. Zo kan een stijging van het personenautobezit leiden tot meer automobiliteit. Het bezit van personenauto’s in Zuid-Holland is, in de periode 2006-2021, met 20% toegenomen tot een aantal van 1.632.500. In Nederland is het aantal personenauto’s in dezelfde periode met 24% gestegen. Tot een aantal van 8.793.600.

​​​​​​​​Ontwikkeling motorvoertuigen in Nederland en Zuid-Holland

Personenautobezit

Het aantal personenauto’s is in de periode 2006-2021 in Zuid-Holland met 20% toegenomen tot een aantal van 1.632.500 Het aantal personenauto’s per 1.000 inwoners is in deze periode gestegen van 394 naar 438. In dezelfde periode is het aantal personenauto’s in Nederland met 12% gestegen. Per 1.000 inwoners is het autobezit in Nederland 503 (434 in 2006). In 2021 was zowel in Nederland als Zuid-Holland sprake van een stijging van het autobezit ten opzichte van een jaar eerder.
Binnen Zuid-Holland is een duidelijk onderscheid waar te nemen in het autobezit per 1.000 inwoners binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en het deel van Zuid-Holland buiten dit gebied, overig Zuid-Holland (OZH). In overig Zuid-Holland ligt het autobezit per 1000 inwoners een stuk hoger dan in de MRDH. Ook is in de periode 2006-2021 het autobezit per 1000 inwoners in OZH meer gegroeid (+14%) dan in de MRDH (+10%). Binnen de MRDH is in 2021 het autobezit per 1000 inwoners in de voormalige stadsregio Rotterdam hoger dan in het voormalige stadsgewest Haaglanden

Bestelauto’s

Het totaal aantal geregistreerde bestelauto’s liet in de periode 2006-2015 in Nederland een daling zien en tot 2018 lag het aantal bestelauto’s onder het niveau van 2006 (-11,9%). Sinds 2015 is het aantal bestelauto’s aan het toenemen tot 960.100 in 2021, dit is 11,2% meer dan in 2006. De aantrekkende economie en de fors stijgende verkopen via het internet dragen hieraan bij. Zuid-Holland vertoont een zelfde beeld; tot en met 2015 een daling van het aantal bestelauto’s (-7,4%) en daarna een toename tot 161.500 bestelauto’s in 2021. (+5,8% t.o.v. 2006).

Vrachtauto’s

Het totaal in Nederland geregistreerde aantal vrachtwagens (inclusief trekkers) is in de periode 2006-2021 met 1,5% toegenomen tot 143.700. Zuid-Holland laat een iets ander beeld zien. Tussen 2006 en 2015 nam het aantal vrachtauto’s (inclusief trekkers) eerst toe van 28.000 tot 29.700 in 2009, daarna weer af tot 25.500 in 2015. Sindsdien schommelt het aantal tussen de 25.500 en 26.000. In 2021 waren er in zuid-Holland 25.800 geregistreerde vrachtauto’s (inclusief trekkers)

In onderstaande dashboard zijn de cijfers per gemeente opgenomen voor de periode 1980-2020