Motorvoertuigenbezit

De omvang van het motorvoertuigenbezit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de mobiliteit in Zuid-Holland. Zo kan een stijging van het personenautobezit leiden tot meer automobiliteit. Het bezit van personenauto’s in Zuid-Holland is, in de periode 2007-2020, met 16% toegenomen tot een aantal van 1.607.952. In Nederland is het aantal personenauto’s in dezelfde periode met 20% gestegen. Tot een aantal van 8.677.911.

​​​​​​​​Ontwikkeling motorvoertuigen in Nederland en Zuid-Holland

In de periode 2007-2020 is het aantal personenauto’s, voertuigen met een bromfietskenteken en motorfietsen toegenomen. Het aantal personenauto’s in Zuid-Holland nam vooral tussen 2007 en 2012 toe, daarna volgde tot en met 2014, een aantal jaar met weinig ontwikkeling. In het laatste jaar is een sterkere toename zichtbaar. Hiermee vertoont Zuid-Holland een zelfde ontwikkeling als in geheel Nederland. 
De toename in het aantal voertuigen met een bromfietskenteken komt vooral voor rekening van het aantal snorfietsen. Het totaal aantal bedrijfsmotorvoertuigen zoals; vrachtauto’s, bestelauto’s en bijvoorbeeld bussen is in Zuid-Holland in deze periode met 3% toegenomen. Een toename is zichtbaar bij de bestelauto’s, trekkers voor opleggers, opleggers en aanhangers. Het aantal bussen en vrachtauto’s (exclusief trekker voor opleggers) namen af.

Personenautobezit

Het aantal personenauto’s is in de periode 2007-2020 in Zuid-Holland met 16% toegenomen tot een aantal van 1.607.952 Het aantal personenauto’s per 1.000 inwoners is in deze periode gestegen van 393 naar 422. Na Noord-Holland heeft Zuid-Holland hiermee het laagste aantal auto’s per 1.000 inwoners (bron CBS). In de periode 2006-2017 is het aantal personenauto’s in Nederland met 16% gestegen. Per 1.000 inwoners is het autobezit in Nederland 481 (434 in 2006). In 2017 was zowel in Nederland als Zuid-Holland sprake van een stijging van het autobezit ten opzichte van een jaar eerder.
Binnen Zuid-Holland is een duidelijk onderscheid waar te nemen in het autobezit per 1.000 inwoners binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en het deel van Zuid-Holland buiten dit gebied, overig Zuid-Holland (OZH). In overig Zuid-Holland ligt het autobezit per 1000 inwoners een stuk hoger dan in de beide regio’s. Ook is in de periode 2006-2017 het autobezit per 1000 inwoners in OZH meer gegroeid (+9,3%) dan in de MRDH (+6,2%). Binnen de MRDH is het autobezit in het voormalige stadsgewest Haaglanden hoger dan in de voormalige stadsregio Rotterdam. Met name in 2017 is het aantal auto’s in het Haagse deel van de MRDH fors toegenomen. (+ 2,5%) terwijl de bevolking met 0,9% toenam.

Bestelauto’s

Het totaal aantal geregistreerde bestelauto’s liet in de periode 2006-2015 in Nederland een daling zien van 5,6% tot 815.000. Sinds 2015 is dit aantal toegenomen tot 939.800 in 2020, dit is 8,9% meer dan in 2006.
De aantrekkende economie en de fors stijgende verkopen via het internet dragen hieraan bij. Zuid_Holland vertoont een zelfde beeld; tot en met 2015 een daling van het aantal bestelauto’s (-7,4%) en daarna een toename tot 159.100 bestelauto’s in 2020. (+4,2% t.o.v. 2006).

Vrachtauto’s

Het totaal in Nederland geregistreerde aantal vrachtwagens is in de periode 2006-2020 met 2,2% toegenomen tot 144.600. Na een jarenlange daling van het aantal vrachtauto’s neemt dit sinds 2015 elk jaar weer toe. Zuid-Holland laat een iets ander beeld zien. Weliswaar neemt ook hier het aantal vrachtwagen sinds 2016 elk jaar toe, ten opzichte van 2006 is het aantal geregistreerde vrachtwagens in 2020 (25.850) flink lager -7,7%.
In de periode 2006-2009 nam het aantal vrachtauto’s in Zuid-Holland nog met 6% toe. Vanaf 2009 tot en met 2015 heeft zich een behoorlijke daling voorgedaan. De economische crisis speelde hierin een belangrijke rol, maar ook het feit dat er de laatste jaren een toename is van het aantal vrachtauto’s met een kentekenregistratie in Oost-Europa. Daarnaast worden er steeds meer goederen vervoerd met bestelauto’s in plaats van vrachtauto’s. Nu de economie weer aan is getrokken is het aantal vrachtwagens weer stijgend.

In onderstaande dashboard zijn de cijfers per gemeente opgenomen voor de periode 1980-2020