Monumentenzorg

Op 5 maart 2012 hebben het Ministerie van OCW en het IPO in het kader van het rijksbeleid MoMo (Modernisering Monumentenzorg) een convenant ondertekend waarbij de regierol in het restauratiebeleid structureel gedecentraliseerd is van het rijk naar provincies om restauraties van rijksmonumenten, uitgezonderd woonhuizen, te koppelen aan gebiedsontwikkeling. Voor dit doel stort het rijk vanaf 2012 jaarlijks € 3 miljoen aan restauratiemiddelen voor rijksmonumenten in het provinciefonds van Zuid-Holland.

Conform de Beleidsvisie cultureel erfgoed 2013-2016 zet de provincie 50% van het jaarlijkse restauratiebudget in voor de restauratie van de rijksmonumenten in Zuid-Holland binnen de zogenaamde zeven Erfgoedlijnen. De restauratie dient te passen binnen de specifieke ontwikkeling van elke Erfgoedlijn afzonderlijk. Deze investering van € 1,5 miljoen levert samen met het overige provinciaal budget van bijna € 2,5 miljoen een veelvoudig bedrag aan externe cofinanciering op. Zo wordt geld met geld gemaakt.

Het resterende budget van € 1,5 miljoen wordt besteed aan restauraties buiten de erfgoedlijnen. Hierbij gelden selectie- en rangschikkingscriteria, zoals technische staat, cofinanciering en herbestemming. Ook hier is het multiplier-effect van stapeling van middelen aan de orde. Voor het jaar 2012 heeft de provincie het jaarbudget verdeeld over kanjerrestauraties, d.w.z. restauraties met elk een restauratiebehoefte van meer dan € 2 miljoen. 

 

Benutting of herbestemming is de meest zekere manier om erfgoed een duurzame toekomst te verschaffen en te vrijwaren van verval, leegstand en sloop. Op basis van de Beleidsvisie cultureel erfgoed 2013-2016 heeft de provincie de rol van initiator, inspirator, verbinder en facilitator om de kans op herbestemming, bij voorkeur in de Erfgoedlijnen, zo groot mogelijk te maken. Voor provinciale ondersteuning, voor telkens twee opgaven per jaar, zijn in de erfgoedlijnen geprioriteerd:

   1. cichoreifabriek Ceres te Ouddorp (zie foto)
   2. kasteelruïne van Teylingen
   3. watertoren in Zwijndrecht
   4. landgoed Berbice te Voorschoten
   5. landgoed Ockenburg te Den Haag
   6. barakkenkamp van vliegveld Valkenburg
   7. bunker Clingendael te Wassenaar
   8. Fort Buitensluis in Numansdorp

IMG_0101.jpg

Daarnaast wordt binnen en buiten de erfgoedlijnen geïnvesteerd in restauraties die tevens tot een herbestemming van het monument leiden en tot herbestemmingsprojecten zonder restauratiebehoefte.

 

 

 

Bronnen

Themapagina Cultureel erfgoed – website Provincie Zuid-Holland​ en Jaarstukken 2013 Provinciale Staten Zuid-Holland​