Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit voldoet nagenoeg aan de wettelijke grenswaarden, resultaten 2017.
Berekeningen laten zien dat er in Zuid-Holland geen gebieden meer zijn waar mensen wonen met een fijn stof concentratie boven de grenswaarde. Ook de fijn stof metingen geven geen overschrijding meer van de grenswaarde langs wegen. De grenswaarde voor stikstofdioxide moest in 2015 overal worden bereikt.  De meest recente monitoring laat zien dat er in 2017 nog een beperkt aantal overschrijdingen voorkomt van de grenswaarde voor stikstofdioxide, in Rotterdam. Het aantal blootgestelden en het aantal kilometer weg waar een overschrijding wordt berekend zijn echter de laatste jaren gedaald. De gemeten concentratie stikstofdioxide daalt ook geleidelijk.

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
De luchtkwaliteit moet voldoen aan de Europese grenswaarden (richtlijn 2008/50/EG), die zijn overgenomen in de Nederlandse Wet milieubeheer. In 2006 voldeed de luchtkwaliteit in Zuid-Holland in grote delen van de provincie niet aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Dit leidde tot problemen met het realiseren van ruimtelijke projecten, omdat de Raad van State eiste dat deze niet zouden leiden tot nieuwe gebieden met overschrijdingen. Daarom hebben de gezamenlijke overheden besloten om een Nationaal Samenwerkings­programma Luchtkwaliteit (NSL) op te starten, dat in 2009 is vastgesteld. Dit programma bestaat uit een groot aantal maatregelen (van Rijk, provincies en gemeenten) en heeft tot doel om vanaf 2015 overal te voldoen aan de Europese grenswaarden.

Voor fijn stof geldt deze grenswaarde al met ingang van 2012. Het uitvoeren van die maatregelen maakt het realiseren van grote ruimtelijke projecten mogelijk en verbetert de luchtkwaliteit.
Binnen dit programma is een model ontwikkeld waarin de bijdrage aan de luchtkwaliteit van alle bronnen op leefniveau wordt berekend. Daarbij wordt de lokale verkeersbijdrage opgeteld bij de achtergrondconcentratie aan luchtverontreiniging, die wordt veroorzaakt door de grote bronnen en het buitenland. Er wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Met dit model wordt jaarlijks gemonitord hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt. Dit leidt tot kaarten zoals hieronder. U kunt in de kaarten inzoomen op elke plaats in Zuid-Holland.

Volledig scherm weergeven

Stikstofdioxide- en fijnstof-concentratie in 2017
Deze kaart toont het berekende aantal NO2-knelpunten in 2017 (rood). De kaart geeft resultaten van een berekening met verkeersdata uit 2017. Knelpunten zijn de punten met een overschrijding van de grenswaarde die in 2015 moet zijn gehaald. Het blijkt dat op een klein aantal punten de grenswaarde in 2017 niet is gehaald. In oranje worden wegvakken getoond die dicht tegen de grenswaarde aan zitten, de zogenaamde bijna-knelpunten. De laatste knelpunten moeten dus nog worden opgelost op zo kort mogelijke termijn. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is daarvoor verlengd tot aan het ingaan van de Omgevingswet. De gegevens uit de kaart komen uit de NSL-Monitoringtool, versie 2018.

De fijn stof kaart toont dat die concentratie in 2017 overal onder de grenswaarde lag. De grenswaarde voor fijn stof geldt met ingang van 2012. Deze grenswaarde van 32,1 µg/m3 jaargemiddelde komt overeen met de daggemiddelde grenswaarde van 35 dagen met een concentratie boven 50 µg/m3, de wettelijke grenswaarde die het strengst is. Ook in 2017 waren er geen overschrijdingen van de fijn stof grenswaarde in Zuid-Holland op plaatsen waar mensen worden blootgesteld.

Luchtmetingen
Hierboven ziet u de jaargemiddelde gemeten concentraties voor alle meetpunten in Zuid-Holland.Voor deze figuren is het gemiddelde berekend over alle meetpunten in de groepen: straat, stad en regionaal. Straatmetingen zijn gelegen in straten met veel verkeer. Stadsmetingen liggen op rustige plekken in steden. Regionale metingen liggen ver weg van alle bronnen. Sinds 2004 is een duidelijke afname te zien van de luchtverontreiniging. In de laatste jaren wordt deze afname wel kleiner.
In het NSL wordt jaarlijks het aantal wegkilometers berekend met een overschrijding van de toekomstige grenswaarde voor stikstofdioxide. Dit aantal kilometers neemt elk jaar af. Het gaat hier om de som van provinciale, rijks- en gemeentelijk wegen. In 2017 is dit aantal tot 1,5 km gedaald.

Het gezondheidseffect van luchtverontreiniging wordt uitgedrukt in het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan concentraties stikstofdioxide boven de grenswaarde. Dit aantal is in de laatste jaren sterk gedaald. De doelstelling van geen blootgestelden in 2015 is nagenoeg gehaald. Het gaat hier om berekende aantallen die wel met enige onzekerheid zijn omgeven. Voor fijn stof zijn er inmiddels geen overschrijdingen meer. Sinds vorig jaar wordt ook het aantal blootgestelden aan concentraties iets onder de grenswaarde gegeven.

Bronnen
De laatste rapportage over de luchtkwaliteit in Zuid-Holland uit 2019  treft u via: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/lucht-0/@24236/negende/
Jaarlijks wordt deze rapportage herzien.
De meetresultaten komen van de DCMR en het RIVM en zijn opgenomen op  http://www.luchtmeetnet.nl .
De berekende resultaten van de luchtkwaliteit zijn overgenomen van de website van de NSL Monitoringtool: https://www.nsl-monitoring.nl/