Hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie is van 2010 tot 2017 toegenomen van 2,5 naar 4,6%. Er is sprake van een gestage toename. Die toename vindt plaats op vele onderdelen: wind, zon, geothermie, warmte koude opslag en duurzame warmte uit afvalverbranding. Ten opzichte van 2016 (19,1 PJ) is de stijging in 2017 (19,7 PJ) onvoldoende om het provinciale doel 39 PJ te halen.

De provincie gaat uit van de Trias Energetica. Dat betekent dat we eerst kijken naar besparingsmogelijkheden op het totale energiegebruik. Daarna wekken we energie zoveel mogelijk op via hernieuwbare energiebronnen. En als laatste moet energie die we uit fossiele bronnen halen, zo schoon mogelijk worden ingezet. In de energieagenda van de provincie Watt Anders hebben we de ambitie beschreven om in 2020 minimaal 9% van onze finale energiebehoefte op te wekken via hernieuwbare energie.

In 2020:

  • wordt door hernieuwbare bronnen 39 PJ geproduceerd;
  • bedraagt het totaal opgesteld vermogen aan windenergie 735,5 MW (ca. 6,5 PJ);
  • is met zon 1,5 PJ aan hernieuwbare energie geproduceerd;
  • levert geothermie 9 PJ.

Het aandeel hernieuwbare energiebronnen is van 2010 tot 2017 toegenomen van 2,5 naar 4,6%. Er  zal nog heel wat moeten gebeuren om de 9%, ongeveer 39 PJ hernieuwbare energie in Zuid Holland te verwezenlijken.

De inzet op hernieuwbare energie zorgt ervoor dat minder fossiele energie nodig is voor het leveren

van elektriciteit of warmte. Daarmee wordt dus CO2-emissie vermeden. In 2017 was dat 3,7 megaton.

Wind

Het opgesteld vermogen aan windenergie nam tot 2019 gestaag toe maar was in 2017 afgenomen doordat drie windparken met in totaal 23 turbines  zijn ontmanteld. In 2018 is het opgesteld vermogen fors toegenomen tot 387 MW . In december is het ge-upgrade slufterwindpark in het Rotterdamse Havengebied in werking genomen. Deze heeft in 2018 uiteraard nog nauwelijks 

elektriciteit opgeleverd. Het doel is 735,5 MW in 2020. Bij windenergie kan onderscheid gemaakt worden tussen wind op land en wind op zee. De vergunningverlening voor wind op zee is een Rijksaangelegenheid. In deze factsheet wordt alleen de hoeveelheid wind ​​op het Zuid-Hollandse  land meegenomen. De provincie faciliteert windenergie door middel van haar beleid met betrekking tot ruimtelijke inrichting.

Warmte

Meer dan de helft van de hernieuwbare energie bestaat uit warmte. Dat is van 5,3 PJ in 2010 toegenomen tot 11,6 PJ in 2017.  In 2016 was de hernieuwbare energieproductie door geothermie 1.55 PJ. Bijstook van biomass in kolencentrales ins hier niet meegenomen omdat deze bijstook voornamelijk voor elektriciteitsbehoefte is bedoeld.

Warmte neemt in Nederland ongeveer 40% van het energiegebruik voor zijn rekening. 

De huidige warmtelevering is voor meer dan 95% gebaseerd op het verstoken van aardgas. Koude gaat vaak elektrisch (airconditioning).

Naast besparing zijn de belangrijkste maatregelen voor Zuid-Holland om de transitie van het gebruik van aardgas naar duurzame warmte en restwarmte tot stand te laten komen;  de  winning van aardwarmte, de benutting van industriële rest- en afvalwarmte en warmtekoudeopslag (WKO) in de bodem.

Biomassa

Biomassa wordt ingezet voor opwekking van energie door onder andere:

  • bijstook van biomassa in kolencentrales;
  • volledig op biomassa gestookte centrales of boilers;
  • vergisting tot biogas​.

Het verstoken van Biomassa staat ter discussie. Beter zou zijn om het gebruik van biomassa vanuit de grondstoffentransitie te bezien en de inzet te cascaderen. Dat betekent dat eerst nuttige grondstoffen met een veel hogere economische waarde er uit te halen (bijvoorbeeld via een fermentatieproces)  en dan pas het deel dat niet als grondstof is in te zetten te verbranden.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen betreffen de (gedeeltelijke) vervangers van de motorbrandstoffen (bijmengverplichting). Ook het gebruik van biogas voor wegverkeer valt in deze categorie.

Er wordt 1,7 PJ aan biobrandstoffen bijmenging toegerekensd aan Zuid -Holland. Voor de berekening van de effecten van het gebruik van biobrandstoffen wordt uitgegaan van het percentage landelijk verplichte bijmenging.

Zon

Bij zonne-energie kan onderscheid gemaakt worden in:

  • PhotoVoltaïsche (PV) systemen, waarbij zonlicht direct in elektriciteit wordt omgezet, en
  • Thermische systemen, waarbij de warmte van de zon benut wordt (bijv. zonneboilers).

Alle regio’s dragen bij aan de opwekking van duurzame energie. Hieronder is te zien in welke mate. Voor energie uit zon PV systemen is er ook een duidelijke groei zichtbaar: van 33 TJ in 2010 naar 818 TJ in 2017. Vooral de laatste 3 jaren is die groei sterk. In 2018 zijn tevens op Goeree Overflakkee zonnevelden in gebruik genomen ie nog niet in deze cijfers zijn opgenomen. Het doel is 1,5 PJ in 2020.