Groenparticipatie

De inwoners van Zuid-Holland zijn op allerlei manieren betrokken bij het groen in de provincie. Ze denken bijvoorbeeld mee over de ontwikkeling van een gebied in hun buurt of zijn vrijwilliger in het begeleiden van excursies. De provincie Zuid-Holland ondersteunt een aantal van deze initiatieven door middel van ‘vrijwilligersprogramma’s’. Hoewel het aantal vrijwilligers lijkt te groeien, is de groep wel aan het vergrijzen. Ook is er minder bereidheid voor structurele inzet.

De provincie nodigt andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit om samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Meer betrokkenheid bij de ontwikkeling en het behoud  van groen versterkt 

de biodiversiteit en draagt bij aan een aantrekkelijk landschap. Ook wordt daarmee het draagvlak voor natuurbeleid versterkt. De provincie ondersteunt daarvoor een drietal programma’s.

Programma De Groene Motor

‘De Groene Motor’ is een provinciaal programma dat vrijwilligerswerk in de leefomgeving stimuleert en ondersteunt. Het programma is ondergebracht bij het samenwerkingsverband Landschap & Erfgoed Zuid-Holland. 

De Groene Motor faciliteert diverse (regionale) netwerken, ondersteunt nieuwe intiatieven en coördineert de uitleen van gereedschap en verzekering van vrijwilligers.

Programma Groen doet Goed

‘Groen doet goed’ wil dat kinderen in grote steden de natuur meer gaan beleven. Bijna 60% van de Zuid-Hollandse kinderen woont in de stad. Steden worden steeds compacter en de natuur is voor kinderen steeds moeilijker te bereiken. Daarnaast brengen kinderen steeds meer tijd door op de computer, iPad en  

mobiele telefoon. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de mens groeiden zo veel kinderen zo ver weg op van de natuur. Het programma richt zich op kinderen tussen 4 en 12 jaar en is een samenwerkingsverband tussen tien Zuid-Hollandse gemeenten en alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland.

Programma Groen en Gezondheid

Groen kan benut worden voor het verhogen van de leefkwaliteit en dus ook de gezondheid van mensen. Met ‘Groen en gezondheid’ brengt de  

provincie organisaties in groen, gezondheid en welzijn bij elkaar brengen. Inzet is om een duurzame samenwerking tot stand te brengen.

Inventarisatie Vrijwilligers in het Groen

Iedere twee jaar inventariseert de provincie Zuid-Holland de ontwikkelingen omtrent het aantal mensen dat zich als vrijwilliger inzet voor de groene leefomgeving. Begin 2017 is de laatste inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren is toegenomen. De trend zet zich voort dat ‘de groene vrijwilliger’ op zeer uiteenlopende manieren invulling geeft 

aan de betrokkenheid bij het groen en daarbij uiteenlopende behoeften heeft aan ondersteuning. Om in het samenspel tussen overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers aan te sluiten op de behoeften van de groene vrijwilligers, werkt de provincie samen met groene organisaties en provincies in een landelijk programma http://www.degroenevrijwilliger.nl/