Fietsstallingen en P+R-locaties

Zuid-Holland heeft de ambitie de best bereikbare provincie te zijn. Dit kan onder meer bereikt worden door een betere ketenmobiliteit. Voldoende voorzieningen als fietsstallingsplaatsen en P+R-plaatsen bij OV-haltes zijn hiervoor noodzakelijk. De bezettingsgraad van de fietsstallingsplaatsen ligt in september 2017 op 81%. Bij de P+R-plaatsen komt de bezettingsgraad uit op bijna 72%.

​​​​​​​​​​​​De provincie Zuid-Holland beschikt over capaciteitscijfers en bezettingcijfers van fietsenstallingplaatsen en P+R-locaties bij de NS stations buiten het MRDH gebied en daarnaast van 2 grotere busstations, 1 transferium en 1 halte van de waterbus in Zuid-Holland.

Capaciteit en gebruik fietsenstallingen

 
Uit de tellingen blijkt dat in de periode september 2014 tot september 2017 de capaciteit met 5,7% is toegenomen. Er zijn in deze periode 7% meer fietsen in de stallingen gestald. De bezettingsgraad is in deze periode met een percentage van rond de 80% vrij constant gebleven. Hierbij zijn de bezettingspercentages in het voorjaar lager dan in het najaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de winter of het voorjaar, zeker als april nog koud en nat is, minder gebruik gemaakt wordt van de fiets als (voor)transportmiddel.
Bij de meest recente telling van september 2017 waren de weersomstandigheden redelijk warm voor die periode in het jaar. De temperatuur lag tussen de 15-18 graden. Dit is mogelijk een verklaring voor de hogere bezetting bij deze telling.In onderstaande grafiek is het totaal aantal getelde fietsenstallingsplaatsen (capaciteit) en het totaal aantal getelde bezette plaatsen (bezetting) in de periode 2008-2017 weergegeven.

De capaciteit van het aantal fietsstallingsplaatsen kwam in september 2017 uit op 31.900 plaatsen, waarvan er 25.850 correct bezet waren.
Het aantal fietsen dat niet correct is gestald, maar wel direct in de buurt van een fietsenstalling staat, is in de periode 2008-2017 marginaal gedaald tot een aantal van 5.800. Het aantal niet correct gestalde fietsen fluctueert sterk naarmate er meer of minder wordt toegezien op het correct stallen.
Er kan geconcludeerd worden dat steeds meer mensen met de fiets naar het station komen, maar tegelijkertijd wijst dit op mogelijke capaciteitstekorten. Daarnaast is het vaak een mentaliteitskwestie; er is voldoende capaciteit, maar de mensen vinden het teveel moeite om de fiets correct te stallen (open plekken zijn verder van het station gelegen of alleen de bovenstallingen zijn vrij).
Ten opzichte van april 2017 is het aantal niet correct gestalde fietsen met 1.650 fietsen toegenomen.
Verder is het aantal brommers en scooters in de periode 2014-2017 bij alle stations toegenomen van 430 naar 760.
Naast de fietsenstallingen wordt ook de capaciteit en bezetting van P+R-plaatsen geïnventariseerd. P+R staat voor Parkeer en Reis locatie. Het betreft parkeerterreinen bij OV-knooppunten waar reizigers de auto kunnen parkeren om vervolgens de reis met het Openbaar Vervoer voort te zetten.

 

Capaciteit en gebruik van P+R-locaties

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van de bezettingsgraad van de P+R-locaties bij 21 treinstations, 2 grotere busstations, 1 transferium en 1 halte van de waterbus in beeld gebracht. De P+R-locaties bij OV-knooppunten in de MRDH zijn ook hier niet opgenomen.
In september 2017 lag de bezettingsgraad met 71,7% hoger dan in september 2014 (65,1%). In absolute aantallen is in de periode 2008-2017 zowel de capaciteit als de bezetting verdubbeld. De capaciteit van het aantal parkeerplaatsen lag in september 2017 op 2.750 plekken, terwijl de bezetting op 1.975 plekken uitkwam. In Sassenheim is niet geteld omdat er een herinrichting plaatsvindt.
Vlakbij verschillende stations wordt er ook geparkeerd op gewone parkeerplaatsen (soms bij een winkelcentrum). Hoewel dit officieel geen P+R-plaatsen zijn, gaat het in september 2017 toch om een totaal van 750 plekken. Dit aantal fluctueerde in de periode 2014-2017 tussen 640 en 860 parkeerplaatsen. De bezetting van deze parkeerplekken kwam in september 2017 uit op een aantal van 510 (68,6%).

In onderstaande dashboards kunt u de gegevens per station vinden.