Duurzame energie

De laatste jaren wordt er duidelijk steeds meer hernieuwbare energie opgewekt. Maar de afstand tot ons doel in 2020 is nog groot. Het aandeel hernieuwbaar energiegebruik (HE) is gestaag toegenomen van 2,3% in 2010 tot 4,4% in 2016. Ten opzichte van 2015 (18,9 PJ) is de stijging in 2016 (19,6 PJ) onvoldoende om het provinciale doel (39 PJ) te halen. 

De provincie gaat uit van de Trias Energetica. Dat betekent dat we eerst kijken naar besparingsmogelijkheden op het totale energiegebruik. Daarna wekken we energie zoveel mogelijk op via hernieuwbare energiebronnen. En als laatste moet energie die we uit fossiele bronnen halen, zo schoon mogelijk worden ingezet. In de energieagenda van de provincie Watt Andershebben we de ambitie beschreven om in 2020 minimaal 9% van onze finale energiebehoefte op te wekken via hernieuwbare energie.

In 2020:

  • wordt door hernieuwbare bronnen 39 PJ geproduceerd;
  • bedraagt het totaal opgesteld vermogen aan windenergie 735,5 MW (ca. 6,5 PJ);

  • is met zon 1,5 PJ aan hernieuwbare energie geproduceerd;
  • levert geothermie 9 PJ.

Het aandeel hernieuwbare energiebronnen is van 2010 tot 2016 toegenomen van 2,3 naar 4,4%. Vooral de laatste twee jaar is een duidelijke toename van het aandeel hernieuwbare energiebronnen zichtbaar. Die toename vindt plaats op vele onderdelen: wind, zon, geothermie, WKO, bijstook biomassa bij kolencentrale en duurzame warmte uit afvalverbranding, zoals in onderstaande figuur te zien is. Het tweede tabblad geeft het overzicht hoe de hernieuwbare energie per bron zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in Zuid-Holland.

De 4,4% hernieuwbare energie in 2016 zorgt ervoor dat 3.06 Mton CO2 vermeden wordt.

Het opgesteld vermogen voor windenergie is toegenomen van 187 MW in 2010 tot 350 MW in 2016. Het doel is 735,5 MW in 2020.

Voor energie uit zon PV systemen is er ook een duidelijke groei zichtbaar:

van 33 TJ in 2010 naar 573 TJ in 2016. Vooral de laatste 3 jaren is die groei sterk. Het doel is 1,5 PJ (= 1.500 TJ) in 2020.

Geothermie wordt sinds 2013 benut in onze provincie. In 2016 was de hernieuwbare energieproductie door geothermie 0,93 PJ.

Toch zal er nog heel wat moeten gebeuren om de 9%, ongeveer 39 PJ hernieuwbare energie in Zuid Holland te verwezenlijken.

Wind

Bij windenergie kan onderscheid gemaakt worden tussen wind op land en wind op zee. De vergunningverlening voor wind op zee is een 

Rijksaangelegenheid. In deze factsheet wordt alleen de hoeveelheid wind ​​op land meegenomen. De provincie faciliteert windenergie ruimtelijk. 

Warmte

Warmte neemt in Nederland ongeveer 40% van het energiegebruik voor zijn rekening. Naast warmte is ook koude nodig. De huidige warmtelevering is voor meer dan 95% gebaseerd op het verstoken van aardgas. Koude gaat vaak elektrisch (airconditioning).

De belangrijkste opties voor Zuid-Holland om de transitie van het gebruik van aardgas naar duurzame warmte en restwarmte tot stand te laten komen zijn winning van aardwarmte, de benutting van industriële rest- en afvalwarmte en warmtekoudeopslag (WKO) in de bodem.

Biomassa

Biomassa wordt ingezet voor opwekking van energie door onder andere:

  • bijstook van biomassa in kolencentrales;

  • volledig op biomassa gestookte centrales;
  • vergisting tot biogas​.

​Biobrandstoffen

Biobrandstoffen betreffen de (gedeeltelijke) vervangers van de motorbrandstoffen (bijmengverplichting). Ook het gebruik van biogas voor wegverkeer valt in deze categorie.

Er zijn geen specifieke gegevens bekend. Voor de berekening van de effecten van het gebruik van biobrandstoffen wordt uitgegaan van het percentage landelijk verplichte bijmenging. 

Zon

Bij zonne-energie kan onderscheid gemaakt worden in:

  • PhotoVoltaïsche (PV) systemen, waarbij zonlicht direct in elektriciteit wordt omgezet, en

  • Thermische systemen, waarbij de warmte van de zon benut wordt (bijv. zonneboilers).

Alle regio’s dragen bij aan de opwekking van duurzame energie. Hieronder is te zien in welke mate.