CO2 voetafdruk organisatie Provincie ZH

Hoeveel broeikasgas stoot de provincie Zuid Holland uit door haar eigen bedrijfsvoering? Met 2015 als startjaar wordt sindsdien de CO2 voetafdruk berekend. Tussen 2015-2019 is de totale provinciale uitstoot van CO2 verminderd met 2,9 kton CO2 naar 67,3 kton. Het doel is om in 2030 de broeikasgas emissies terug te hebben gebracht naar 27.000 ton. Dit is een verlaging van ruim 70%.
De voetafdruk is samengesteld door de emissies van activiteiten in 5 hoofdcategorieën te berekenen: gebouwen; ov concessies; transport & vervoer medewerkers; vaarwegen & bruggen en wegen en openbare verlichting.

Om naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering toe te kunnen werken, is een goede inventarisatie van de eigen CO2 voetafdruk noodzakelijk. Als referentiejaar is hiervoor 2015 genomen. Onderzoek laat zien dat de

provincie Zuid-Holland in dat jaar een voetafdruk had van ruim 70.000 ton CO2 onderverdeeld in 5 categorieën. Het doel in 2030 is om een maximale CO2 uitstoot te hebben van 27,2 kton.

Voetafdruk categorie (in Kton CO2) 2015 2019 2030
Ov concessies 43,8 42,5 5,6
Wegen & openbare verlichting 16,8 15,5 15,2
Vaarwegen & bruggen 5,1 4,9 4,6
Gebouwen 3,4 3,3 0,9
Transport medewerkers 1,2 1,2 0,8
Totaal 70,2 67,3 27,2

De provincie heeft zijn gehele elektriciteitsbehoefte inmiddels vergroend. Onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen neemt de provincie haar eigen verantwoordelijkheid. In deze CO2 voetafdruk van de provincie is de CO2 emissie van het beheer van de eigen provinciale gebouwen, het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen en de provinciale OV-concessies meegenomen. Deze laatste categorie

bepaalt momenteel 2/3 van de totale provinciale voetafdruk en deze emissies zullen de komende jaren flink dalen door de toename van inzet van elektrische en waterstof bussen. De provincie heeft direct invloed op deze onderdelen door duurzaamheid te prioriteren in de vergunningscriteria. De CO2 voetafdruk is voor 2015 berekend op ruim 70.000 ton en is momenteel berekend op 67,300 ton CO2 uitstoot.

CO2 voetafdruk

Doordat de provincie in 2016, 2017 en 2018 13.000 MWh aan groene Nederlandse windenergie heeft ingekocht en daarbovenop zelf via eigen zonnepanelen bijna 66 MWh heeft opgewekt is de CO2 voetafdruk sinds 2016 verlaagd. Het elektriciteitsverbruik zit hem niet alleen in de gebouwen (computers, verlichting e.d.), een groot deel het elektriciteitsgebruik zien we terug in (vaar)wegen, bruggen en openbare verlichting.

Iets minder dan 2/3 van de oorspronkelijke CO2 voetafdruk wordt bepaald door de OV-concessies

(42.500 ton CO2). De GWW categorieën ‘wegen & openbare verlichting’ en ‘Vaarwegen & bruggen’ bepalen 20,4 kton CO2 ofwel 30% van de totale uitstoot in 2019. De komende jaren worden door nieuwe concessies met inzet van waterstofbussen en de aanleg en het onderhoud van ‘de wegen van de toekomst’ grote besparingen verwacht.
De uitstoot uit de provinciale gebouwen en ten gevolge van het vervoer van medewerkers is relatief gering, maar wel beïnvloedbaar. De meeste PZH medewerkers fietsen naar het werk of maken gebruik van het ov.

Een doorkijk naar 2030 met huidige maatregelen

Op basis van reeds gedefinieerde ambities en bestuursakkoorden is in 2030 een CO2 voetafdruk bereikbaar van 27.000 ton CO2, ofwel een daling van ruim 70% ten opzichte van 2015. De grootste daling komt voor rekening van de categorie ov concessies.
De overheid heeft in het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer afgesproken om vanaf 2025 alle nieuwe bussen te laten rijden op 100% hernieuwbare energie of brandstof. Vanaf 2030 moeten alle bussen volledig emissievrij zijn. Dat betekent voor de provincie dat in 2030 de totale CO2 emissies in de Voetafdruk categorie ov concessies zo goed als 0 moeten zijn. De huidige emissies zijn 42.500 kton (2019) en maken ongeveer 2/3 uit van de totale PZH emissies waardoor enorme stappen gezet worden richting een duurzame en CO2 vrije provincie. De vergroening van de vervoersector gaat relatief langzaam vanwege lange termijn concessiecontracten die min of meer parallel lopen met de afschrijf periode van het wagenpark.

Bij de Zuid-Hollandse infrastructuur vindt al een aantal jaren een verduurzaming plaats. In 2025 moet de CO2 emissie en het energiegebruik bij aanleg of beheer & onderhoud van een (vaar)weg met 25% zijn gedaald ten opzichte van 2015.De provincie is actief betrokken bij de Green Deal Duurzaam GWW. In 2018 zijn hierom twee pilots uitgevoerd bij groot onderhoud van de N211 en N470. Deze wegen staan nu bekend als energieleverende wegen. Deze aanpak zal verder worden verkend voor andere provinciale wegen. Ook is er een begin gemaakt van het monitoren van de CO2 uitstoot door het beheer en onderhoud van wegen.

De komende jaren worden ook diverse andere maatregelen doorgevoerd zoals de verdere verduurzaming van het provinciehuis. De aanstaande renovatie van bouwdeel C levert een eerste bijdrage aan de verlaging van de CO2 voetafdruk van het complex en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie.