CO2 voetafdruk organisatie Provincie ZH

De provincie heeft bijna zijn gehele elektriciteitsbehoefte vergroend. Dit heeft de CO2 emissie met bijna 8 kton verlaagd. Onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen neemt de provincie haar eigen verantwoordelijkheid. En heeft daarom onderzocht wat de eigen CO2 voetafdruk is. In deze voetafdruk is de CO2 emissie van het beheer van de eigen gebouwen, het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen en de OV-concessies meegenomen. De provincie heeft direct invloed op deze onderdelen. De CO2 voetafdruk is voor 2015 berekend op 64.000 ton CO2. De maatregelen waar de provincie al toe heeft besloten zal de voetafdruk omlaag moeten kunnen brengen naar 29.000 ton CO2 in 2030. 

CO2 footprint

Om naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering toe te kunnen werken, is een goede inventarisatie van de eigen CO2 voetafdruk noodzakelijk. Hiervoor is onderzoek uitgevoerd door ClimatePartners / PW-Advies. Als ijkjaar is 2015 genomen. Het onderzoek laat zien dat  de provincie Zuid-Holland in dat jaar een voetafdruk had van bijna 64.000 ton CO2. Doordat de provincie in 2016 13.000 MWh aan groene Nederlandse windenergie heeft ingekocht en daarbovenop zelf via eigen zonnepanelen bijna 66 MWh heeft opgewekt is de CO2 voetafdruk verlaagd met 8.000 ton naar iets meer dan  56.000 ton CO2. Niet alleen het electriciteitsverbruik van de gebouwen (comuputers, lampen e.d.); 

een groot deel van de besparing zien we terug in vaarwegen, bruggen en openbare verlichting.

Bijna 66% van de CO2 voetafdruk wordt bepaald door de OV-concessies (ruim 37.000 ton CO2). Ongeveer 29% van de CO2 uitstoot heeft te maken met het beheer van de (vaar)wegen (samen 16.000 ton). De komende jaren worden door nieuwe concessies met inzet van waterstofbussen en de aanleg en het onderhoud van ‘de wegen van de toekomst’ grote besparingen verwacht.
De uitstoot uit de provinciale gebouwen en ten gevolge van het vervoer van medewerkers is relatief gering, maar wel beïnvloedbaar.

 

Een doorkijk naar 2030 met huidige maatregelen

Op basis van reeds gedefinieerde ambities en bestuursakkoorden is in 2030 een CO2 voetafdruk bereikbaar van 29.000 ton CO2, ofwel een daling van bijna 66% ten opzichte van 2015. Van de daling van 41.000 ton CO2​ wordt ongeveer 32.000 ton gerealiseerd bij de OV-concessies conform de afspraken gemaakt in het bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer (2016).
 
Bij de Zuid-Hollandse infrastructuur vindt al een aantal jaren  een verduurzaming plaats. De provincie is ook actief betrokken bij de Green Deal Duurzaam GWW.

In 2025 is de CO2 emissie en het energiegebruik bij aanleg of beheer & onderhoud van een (vaar)weg met 25% gedaald ten opzichte van 2015.
 
De komende jaren worden diverse maatregelen doorgevoerd zoals de elektrificering van het wagenpark en de verdere verduurzaming van het provinciehuis. De aanstaande renovatie van bouwdeel C levert een eerste bijdrage aan de verlaging van de CO2 voetafdruk van het complex en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie.