Bouwvergunningen

Tijdens de crisis daalde de woningbouwproductie. Vanaf 2014 herstelde het aantal verleende bouwvergunningen zich weer enigszins ten opzichte van het dieptepunt in 2013. In 2015 was nog steeds sprake van een stijgende lijn, maar in de jaren erna is landelijk gezien een lichte daling ingezet. In Zuid-Holland was in 2016 nog sprake van een lichte stijging.

 

Vergunningen voor nieuwbouwwoningen

Bouwvergunningen zeggen iets over de te verwachten woningbouwproductie. Een toenemend aantal bouwvergunningen is een indicatie dat de woningbouwproductie ook weer zal aantrekken, al loopt deze hierop achter door de tijsduur van een bouwproces. Voor de provincie is dit gegeven relevant, omdat zij in haar beleid (Visie Ruimte en Mobiliteit) heeft opgenomen dat vraag en aanbod van woningen kwantitatief en kwalitatief in balans moeten zijn. Bouwvergunningen vormen daarbij een van de kwantitatieve indicatoren.

De ontwikkeling van het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een vergunning is verleend in Zuid-Holland is in het tweede tabblad weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen huurwoningen en koopwoningen.

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend blijft sinds 2013 stijgen. ​​​​​​In de eerste drie kwartalen van 2017 is ​in Zuid-Holland voor 10.910 nieuwbouwwoningen een vergunning verleend. Dat is bijna drie keer zo veel als in de eerste drie kwartalen van 2013 en anderhalf keer zo veel als in de eerste drie kwartalen van 2016.

In de afgelopen paar jaar is een afvlakking zichtbaar geweest van de stijging in het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend (derde tabblad). In hoeverre dit in 2017 verandert, wordt pas duidelijk als de cijfers over het vierde kwartaal bekend zijn.

In absolute aantallen wordt in Zuid-Holland doorgaans voor meer nieuwbouwwoningen​ een vergunning verleend dan in de andere provincies.​ Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend in Zuid-Holland was in 2016, net als landelijk, nog altijd 41% lager dan in 2008. Een vergelijkbare trend is zichtbaar in de andere in de Randstad gelegen provincies.

Vergunningen voor veruit de meeste nieuwbouw bestemd als koopwoningen zijn verleend aan bouwers voor de markt als opdrachtgever (vierde tabblad). Voor huurwoningen bestemde vergunningen voor nieuwbouw werden tot 2013 het meest verleend aan de overheid of woningcorporaties, maar sindsdien het meest aan bouwers voor de markt.

Bronnen

Centraal Bureau voor de statistiek. Bewerkingen door de Provincie Zuid-Holland.