Bevolkingsprognoses vergeleken

In deze bijdrage worden verschillende bevolkings- en huishoudensprognoses met elkaar vergeleken. Enerzijds betreft het eigen berekeningen van de provincie, BP2016 en WBR2016, anderzijds externe prognoses, Primos en Pearl, die in opdracht van het Rijk zijn geproduceerd.

Bronnen

Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, ABF Research en Provincie Zuid-Holland