Archeologie

In deze factsheet is een overzicht te vinden van archeologische vindplaatsen en de rol die deze in beleid spelen. Ook wordt ingegaan op vondsten tot nu toe en het provinciale archeologiehuis.

​​​​Archeologiebeleid Zuid-Holland

De kern van het provinciale beleid behelst de uitvoering van de wettelijke taken ter bescherming en beheer van het bodemarchief. Met de op 1 september 2007 in werking getreden Wet Archeologische Monumentenzorg werd de provincie Zuid-Holland in een klap eigenaar van alle archeologische vondsten gedaan in deze provincie, behoudens de vondsten gedaan in gemeenten die zelf over een depot beschikken.

Deze bepaling is gecontinueerd in de nieuwe Erfgoedwet 2016 (Artikel 5.7. Eigendom van archeologische vondsten – Een archeologische vondst die is

aangetroffen bij een opgraving en waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen, is eigendom van:

 1. de provincie waar de vondst is aangetroffen;
 2. de gemeente waar de vondst is aangetroffen, indien die gemeente beschikt over een aangewezen depot als bedoeld in artikel 5.8, tweede lid; of
 3. de Staat, indien de vondst is aangetroffen buiten het grondgebied van enige gemeente).

Archeologische vindplaatsen

Een archeologische vindplaats is een locatie waar zich archeologische sporen en vondsten bevinden. Sommige locaties zijn bekend als vindplaatsen, de meeste locaties liggen echter verborgen onder het maaiveld.

Archeologische terreinen van provinciaal belang:

 • Archeologische (bekende) vindplaatsen
 • Aantallen en ligging archeologische monumenten in Zuid-Holland
  • Per regio
  • Per gemeente

Grotere kaart weergeven

 

Archeologiedepot

In het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB) in Alphen a/d Rijn bewaart de provincie Zuid-Holland haar archeologische collectie. Doel van het depot is is het adequaat beheren en ontsluiten van opgegraven archeologische vondsten in Zuid-Holland. Naast het creëren van de juiste bewaar-omstandigheden wordt tevens gestreefd naar een zo goed mogelijke ontsluiting, ook digitaal, van vondstmateriaal voor onderzoek en het brede publiek. Dat laatste gebeurt door vondsten uit te lenen aan gemeenten, bibliotheken en musea, alsmede ze op aantrekkelijke wijze te presenteren in het Provinciaal Archeologiehuis bij het Archeon.

Er zijn door het archeologisch depot van Zuid Holland in totaal 25.926 archeologische objecten geregistreerd in de afgelopen jaren. Tussen de objecten zijn 8.648 specials waargenomen en apart geregistreerd. De collectie omvat in totaal 13.861 vondstdozen (gemeten maart 2017). Topvondsten zijn te bekijken via www.beleefarcheologie.nl

   
  As, met daarop een afbeelding van de Romeinse Keizer Nero. Gevonden bij het voormalig Forum Hadriani te Voorburg.
  Vanaf 2006 tot maart 2017 zijn 1226 bruiklenen uitgegeven ten behoeve van tentoonstellingen en archeologisch onderzoek (inclusief verlengingen). ​

  Archeologiehuis​

  Het Archeologiehuis Zuid-Holland i​s de toonzaal van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Hier zijn veel van onze belangrijkste vondsten te zien. Het Archeologiehuis is een samenwerking van de provincie, het Archeon, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De bovenste “provinciale” verdieping van het Archeologiehuis is gericht op de archeologische geschiedenis van Zuid-Holland vanaf de Prehistorie tot en met de negentiende eeuw; een prachtige zaal met een heldere chronologie door de oude geschiedenis van de provincie Zuid-Holland.

  De benedenverdieping biedt een overzicht van de Romeinse geschiedenis in en rondom Albanianae, het huidige Alphen aan den Rijn. De overgang van IJzertijd naar Romeinse tijd staat centraal in deze ruimte, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar wat er allemaal veranderde met de komst van de Romeinen naar Nederland. Samen tonen de zalen ruim 600 vondsten uit de Provincie Zuid-Holland, aangevuld met boeiende informatie die op uiteenlopende manieren aan de bezoeker wordt aangeboden.

  Zie:  Archeologiehuis Zuid-Holland