1_Rapporten kwalitatieve woningbehoefteverkenning

De kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2022 bestaat uit vier onderzoeken. De rapporten van de eerste twee onderzoeken zijn nu beschikbaar.

Onderaan deze pagina vindt u beide rapporten en de bijbehorende managementsamenvatting. Op de pagina hiervoor vindt u de dashboards en factsheets van de achterliggende cijfers van diverse tabellen en figuren uit deze rapporten.

WoON 2021

In het rapport De Zuid-Hollandse woningmarkt in beeld is beschreven hoe mensen in 2021 (willen) wonen in Zuid-Holland en of dit afwijkt in de tijd (2015 en 2018) en van het landelijk beeld. Dit beeld is gebaseerd op de uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2021 waarin mensen onder meer zeggen hoe zij willen wonen.

Woningmarktverkenning

In het rapport Woningmarktverkenning.  Zuid-Holland 2022-2040 is beschreven welk soort nieuwe woningen er moeten komen in de periode 2022 tot en met 2030 en daarna als de woonwensen van mensen centraal staan. Het onderzoek laat zien dat er vraag is naar allerlei nieuwe woningen. Het gaat de provincie vooral om het aanbod aan sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Dit beeld is gebaseerd op de uitkomsten van het woningmarktmodel Socrates van ABF Research waarin woonvoorkeuren van mensen een rol spelen.

Achtergrond

In het provinciale omgevingsbeleid is opgenomen dat de provincie op regionaal niveau, samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties voorziet in voldoende passende woningen op de juiste plekken voor de verschillende doelgroepen. De meest actuele Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland is leidend voor het gesprek over de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte.

De Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland bestaat uit enerzijds een raming van de kwantitatieve woningbehoefte oftewel de gewenste woningvoorraadgroei en anderzijds een verkenning naar de kwalitatieve behoefte aan woningen.

De actuele raming van de gewenste woningvoorraadgroei is hier te vinden op de Staat van Zuid-Holland.

De Kwalitatieve woningbehoefteverkenning. Zuid-Holland 2022 die door ABF Research in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd, is gebaseerd op enquête- en prognoseonderzoek. Het gaat hierbij niet zozeer om hoeveel woningen te bouwen als wel om welke woningen te bouwen op basis van toekomstverwachtingen. Dit onderzoek vindt driejaarlijks plaats, nadat de uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) beschikbaar zijn.

Ook de provinciale Woonbarometer geeft inzicht in de ontwikkeling van de woningvoorraad. Waar de Woonbarometer vooral terugkijkt, kijkt de Woningbehoefteverkenning Zuid-Holland vooral vooruit. Beide instrumenten vullen elkaar dan ook aan. De Woonbarometer is hier te vinden op de Staat van Zuid-Holland.

Toepasbaarheid

De rapporten en bijbehorende dashboards en factsheets bevatten niet alleen informatie over de provincie maar ook over de vijf woonregio’s die met de provincie en het Rijk realisatieagenda’s zijn overeengekomen.

De woningmarktverkenning toont een ‘consumentgerichte’ toekomstige voorraadontwikkeling en bijbehorende bouwopgave. Het beschrijft wat er gebeurt als de voorkeuren van consumenten worden gevolgd. De uitkomsten voor de bouwopgave zijn richtinggevend voor de gewenste invulling van regionale woningbouwprogramma’s en realisatieagenda’s. De uiteindelijke invulling hangt uiteraard ook samen met afwegingen over bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, infrastructuur, financiële haalbaarheid, afzetrisico’s en lokale condities.

Bijlagen