Archief

Zuid-Holland beschikt over het algemeen over voldoende grondwater. Dat is vooral van belang voor de drinkwatervoorziening. Die vindt grotendeels plaats...

In Zuid-Holland zijn verschillende zwemgelegenheden. Dit zijn bijvoorbeeld zwem- en badinrichtingen en open water. Om veilig te kunnen zwemmen in...

De provincie zet zich in voor voldoende beschikbaarheid en aanvoer van zoetwater voor mens, dier, natuur, landbouw en industrie. In...

Grondwater is in natuurgebieden een bepalende factor voor de aanwezigheid van bepaalde planten. Om die reden worden de grondwaterstand en...

Zuid-Holland gebruikt zoet water uit de grote rivieren voor onder andere landbouw, drinkwater, industrie en peilbeheer. Het zoete water is...

Regionale keringen bieden bescherming tegen overstromingen vanuit regionale wateren. Voor de bewoonbaarheid van laag Nederland zijn de regionale keringen onmisbaar....

Door het veranderende klimaat regent het vaker en de hoeveelheid regen die op die dagen valt, neemt toe. De provincie...

De provincie Zuid-Holland draagt samen met Rijk en Waterschappen zorg voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen...

De provincie heeft in haar beleid ‘’Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water’’ gesteld dat uiterlijk in 2015, met mogelijke uitloop naar 2027...

Schoon oppervlaktewater is van groot belang voor de kwaliteit van onze omgeving. Maar dit is nog niet vanzelfsprekend. In Zuid-Holland...